The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(ฉบับไม่เป็นทางการ)

VIDEO

ข้าพเจ้า และพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ได้เห็นความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง ของเหล่าทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจทุกคนในคำสัตย์สัญญา และคำอวยพรทุกข้อ ที่ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยไมตรี และด้วยความจริงใจ ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน

ประเทศชาติ ประกอบด้วยผืนแผ่นดิน กับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้น เป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อำนวยประโยชน์สุข ความมั่นคงแก่ประชาชน ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่น เป็นชาติได้ ด้วยเหตุนี้ ประชาชนผู้อยู่ในแผ่นดิน จึงต้องมีหน้าที่ที่จะร่วมกันประกอบกรณียกิจ เพื่อรักษาความเป็นปกติเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยของแผ่นดินไว้ ให้เป็นถิ่นที่ทุกคนจะอยู่อาศัย และประกอบสัมมาชีพ ด้วยความผาสุกร่มเย็น

จึงขอให้ทหารรักษาพระองค์ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกชั้นยศ ได้ตั้งจิต ตั้งใจ ให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งในฐานะที่เป็นทหาร และในฐานะที่เป็นประชาชน ให้พร้อมเพรียงเข้มแข็ง และประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้ชาติบ้านเมืองของเราธำรงยั่งยืนอยู่ได้ ด้วยความมั่นคงเป็นปกติสุขตลอดไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีในชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทหารทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสวัสดีมีชัย ในที่ทุกแห่ง และในกาลทุกเมื่อ

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร