The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Thai font
Feedback
Welcome to the Golden Jubilee Network,
an online mass-educational project
initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

ขอต้อนรับทุกๆท่าน เข้าสู่เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

H.M. King Maha Vajiralongkorn's Birthday


หน่วยงานในเครือข่ายกาญจนาภิเษก
Royal Chitralada Projects logo โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อทำการศึกษาทดลองทางด้านการเกษตร และเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป
Chaipattana Foundation logo มูลนิธิชัยพัฒนา
ประวัติมูลนิธิชัยพัฒนา, กังหันชัยพัฒนา, โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Office of His Majesty's Principal Private Secretary logo สำนักราชเลขาธิการ
โอนย้ายหน่วยงานไปสังกัดสำนักพระราชวังตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เว็บไซต์สำนักพระราชวัง www.royaloffice.th)
The Office of the Royal Development Projects Board logo สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แหล่งข้อมูลงานพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
Thai Red Cross Society logo สภากาชาดไทย
สถาบันที่มีอายุ ๑๐๔ ปี บุคลากร ๘,๐๐๐ คน มีข้อมูลเกี่ยวกับสภากาชาดไทยและความรู้ทางการแพทย์สำหรับประชาชน
Thai Junior Encyclopaedia Project logo โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
คลังความรู้ของไทย พร้อมภาพ เสียง วิดีโอและแข่งขันชิงรางวัลทุกเดือน
Royal Project logo มูลนิธิโครงการหลวง
โครงการส่วนพระองค์ภาคเหนือ เพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวไทยภูเขา
Prince Mahidol Award Foundation logo มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานที่มอบ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" แก่บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี
Anandamahidol Foundation logo มูลนิธิอานันทมหิดล
มูลนิธิอานันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn's Personal Affairs Division กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
The development Project Under The Royal Initiative of H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆ
Plant Genetics Conservation Project initiated by H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn logo โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn: Royal IT Projects logo โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แหล่งข่าวสารความรู้ว่าด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของสังคมไทย
Sai Jai Thai Foundation logo มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีแก่ผู้พิการจากการต่อสู้ป้องกันชาติ
Royal Irrigation Department logo กรมชลประทาน
รักษ์ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ
The Office of National Cultural Commission logo สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการธำรงรักษาพัฒนาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยให้เป็นสมบัติของมนุษยชาติ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร