The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

โครงการพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 • กษัตริย์นักพัฒนา
  • หลักการทรงงาน
  • ขั้นตอนการทรงงาน
   • แนวคิดและทฤษฎี
   • เกี่ยวกับเรื่องน้ำ
   • เกี่ยวกับเรื่องดิน
   • การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
   • การพัฒนาสังคม
 • เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ประวัติความเป็นมาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   • การพัฒนาแหล่งน้ำ
   • การเกษตร
   • สิ่งแวดล้อม
   • ส่งเสริมอาชีพ
   • คมนาคมสื่อสาร
   • สวัสดิการสังคม
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ
 • ศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ความเป็นมาเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาฯ
  • แนวทางและวัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาฯ
  • การบริหารและดำเนินการภายในศูนย์ศึกษาฯ
  • พื้นที่ของทั้ง 6 ศูนย์ศึกษาฯ
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร