The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔


ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกคน ทั้งขอขอบใจท่าน ที่มีไมตรีจิต สนับสนุนข้าพเจ้า ในภารกิจทั้งปวงด้วยดี ทำให้มีกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

ในขวบปีที่ล่วงมานี้ มีเหตุไม่ปกติเกิดขึ้นหลายอย่าง ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ บางเรื่องก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน บางเรื่องก็ก่อให้เกิดความวิตก ร้อนใจ บางเรื่อง ก็กระทบกระเทือนความเป็นอยู่ อาชีพ และเศรษฐกิจ ทั้งของเอกชน และบ้านเมืองโดยส่วนรวมอย่างมาก

ความจริงแล้ว ถ้าเราพิจารณาดูสถานการณ์รอบตัวให้ทั่ว จะเห็นได้ว่าประเทศของเรา ต้องประสบกับวิกฤติการณ์ด้านต่างๆ ติดต่อกันมา เป็นเวลาหลายปี แต่ด้วยความรู้เท่าทัน และความร่วมมือ ร่วมใจ ของคนไทยทุกคน ที่ช่วยกันประคับประคอง แก้ไข บ้านเมืองของเรา จึงยังมั่นคงเป็นปกติอยู่ ใครจะไปไหน มาไหน ก็ยังทำได้สะดวก การทำมาหากิน ก็ยังไม่ถึงกับฝืดเคืองนัก ทำให้มั่นใจได้ว่า หากจะมีอุปสรรคปัญหา หรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้น คนไทยเรา จะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติ แก้ไข ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลาย ลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งความหวัง ตั้งความเพียร อันมั่นคงไว้ ที่จะช่วยตัว ช่วยชาติ ให้หนักแน่น เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อธำรงรักษาความเป็นอยู่ อันเป็นปกติของเราไว้ พร้อมกับสร้างสรรค์ จรรโลงบ้านเมืองไทย ให้เป็นที่อยู่ ที่อาศัย ที่พวกเราจะอยู่ร่วมกัน ด้วยความวัฒนาผาสุขตลอดไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน


ส.ค.ส. ๒๕๔๕ พระราชทานแก่คนไทย

2002 New Year Card from His Majesty the King

ชมภาพขยายเต็มจอ

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร