The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
(ฉบับไม่เป็นทางการ)


ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงเป็นสง่า ของเหล่าทหารรักษาพระองค์ ในพิธีปฏิญาณตนสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจ ในคำอำนวยพรทุกข้อที่มาจากความจริงใจ และไมตรีจิตของแต่ละคน ขอสนองพรทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นเดียวกัน

ประเทศชาตินั้น ประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อำนวยประโยชน์สุข ความมั่นคงร่มเย็นแก่ประชาชน ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่น เป็นชาติได้ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ จึงมิได้อยู่ที่การปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไว้ ด้วยแสนยานุภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากจำเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุก ปราศจากทุกข์ยากเข็นด้วย เหตุนี้เมื่อประชาชนมีความทุกข์ยากเดือดร้อน หรือประสบภัยพิบัติ ทหารจึงต้องถือเป็นภาระหน้าที่ ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติ ช่วยเหลือให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจ มั่นใจ และภูมิใจได้ว่าแผ่นดินไทยนั้น เป็นที่อยู่ที่อาศัยอันประเสริฐสุด ที่ทุกคนจะต้องร่วมกันห่วงแหนรักษาไว้

จึงขอให้ทหารทั้งหลายได้ทราบตระหนักในหน้าที่ของตน แล้วร่วมกันใช้ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติภารกิจทั้งปวง อย่างมีเอกภาพ ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ เป็นความวัฒนาถาวรแก่ประเทศชาติ และสถาบันทหารอย่างแท้จริง ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงบันดาลให้ทหารทุกคนมีความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา สามารถที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ให้บรรลุผลเลิศทุกอย่าง และให้ประสบความสุขความเจริญ ความมีชัยพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์จงทั่วกัน

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร