The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2541 ในวันนี้ ขอขอบใจคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยดีตลอดมา จนพระเกียรติคุณปรากฏกว้างไกลไปในหมู่ชาวโลก

ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น ผู้ปฏิบัตินอกจากจะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ อดทน และเสียสละเป็นอย่างมากแล้ว ยังต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วย ความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูงด้วย จึงจะพากเพียรกระทำให้สำเร็จได้ การค้นพบวิธีการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจของ นายแพทย์ เรเน่ จี. ฟาวาโลโร่ และการค้นพบวิธีการรักษาเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ด้วยยาละลายลิ่มเลือด ของศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮาร์วี่ ดี. ไวท์ ก็ดี การตรวจพบเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่ ของ ศาสาตราจารย์ เคนเนดี เอฟ. ช็อตริดจ์ อันเป็นผลให้ แพทย์หญิง มาร์กาเร็ต เอฟ. ซี. ชาน สามารถควบคุมการระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้ก็ดี ล้วนเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ซึ่งก่อเกิดประโยชน์แก่ประชากรโลกอย่างไพศาล ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมยกย่องด้วยอย่างจริงใจ กับท่านทั้งสี่ ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ และใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การกระทำของท่านเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ที่จะน้อมนำให้บุคคลทั่วไปเกิดศรัทธาชื่นชม และนิยมยินดีที่จะเสียสละกำลังกาย กำลังความคิด ตลอดจนประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่มนุษยชาติทั้งมวล

ขออวยพรให้ท่านทุกคนถึงพร้อมด้วยความสุข ความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกาย และสติปัญญา ที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกได้ยิ่งๆ ขึ้น และขอให้ผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร