The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน พร้อมกับขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่มีมิตรจิต สนับสนุนข้าพเจ้าในภาระทั้งปวงด้วยดีเสมอมา.

เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปีแล้ว ที่วิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เพราะความผันแปรทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ที่เกิดจากเหตุปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ. ในปีใหม่นี้ สถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนัก ซึ่งหมายความว่า เราทุกคนต้องขับเคี่ยวกับปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านการครองชีพหนักขึ้น. น่าพอใจยินดี ที่พวกเราเป็นอันมากยอมรับรู้ความจริงข้อนี้ แล้วระวังตั้งใจเผชิญกับปัญหา และสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความสงบอดทน และด้วยความมีสติ รู้เท่าทันสถานการณ์ ทำให้ผ่านสภาวการณ์ไม่ปกติต่างๆ มาได้เรียบร้อยพอควร และหวังได้ว่าจะประคับประคองตัวให้อยู่รอดและก้าวต่อไปได้โดยสวัสดี.

แต่อย่างไรก็ดี เราก็มีสิ่งที่ควรแก่การชื่นชมยินดีอยู่มิใช่น้อย คือการที่ประเทศของเราได้เป็นประเทศเจ้าบ้าน จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อต้นเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งงานนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งในฐานะประเทศเจ้าบ้าน และนักกีฬาของเราที่เข้าทำการแข่งขัน. ข้อนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่มีอยู่อย่างบริบูรณ์ทั้งในกายและในใจของคนไทย. ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศแล้ว เราจะร่วมมือกันปฏิบัติจนเต็มความสามารถเสมอ. ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปกติใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อใจได้ว่า เราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปได้อย่างแน่นอน.

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้มีความสุข ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยทุกเมื่อทุกสถาน บันดาลให้มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังสามัคคีอันกล้าแข็งพร้อมมูล ที่จะประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ให้บรรลุผลเลิศทุกๆ ด้าน ทั้งสามารถดำรงรักษาอธิปไตยและความเจริญร่มเย็นของบ้านเมือง ให้สถิตเสถียรตลอดไปชั่วกาลนาน.


ส.ค.ส. ๒๕๔๒ พระราชทานแก่คนไทย

Click image to view 
full-size new year card.
ชมภาพขยายเต็มจอ

VIDEO

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร