The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธี มอบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิต ผู้ได้รับรางวัล และทุนการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อสองวันก่อน ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ เป็นความว่า บุคคลจะต้องคิดให้ดี ให้รอบคอบเสียก่อนที่จะพูดจะทำ และเมื่อพูดสิ่งใดไปแล้ว ต้องทำให้ได้จริง จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความสรรเสริญยกย่องจากคนทุกฝ่าย

วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกท่านว่า งานที่ทำหลังจากที่ได้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบ และวางแผนปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างถูกถ้วน ตามหลักวิชาแล้ว ก็ไม่แน่ว่า จะได้ผลเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เสมอไป ดังนั้น ไม่ว่างานที่ทำจะได้ผลมากน้อยประการใด สำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม นักปฏิบัติงานผู้ยึดมั่นในความจริง จะต้องยอมรับความจริง และต้องกล้าที่จะบอกกล่าวให้ทราบทั่วกัน โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือน ถ้าไม่ได้ผล คนอื่นจะได้ถือเป็นบทเรียน ไม่เสียแรงเสียเวลาไปปฏิบัติโดยเปล่าประโยชน์อีก ถ้าได้ผลดี ผู้อื่นก็จะได้ยึดถือปฏิบัติตาม และขยายผลให้ได้ประโยชน์กว้างขวางขึ้น บัณฑิตผู้จะออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานสร้างเกียรติยศชื่อเสียง และความเจริญมั่นคงให้แก่ตนและบ้านเมือง จึงควรจะได้พิจารณาศึกษาในเรื่องการคิด การพูด การกระทำ ทั้งก่อนหลัง ที่กล่าวมานี้ให้ทราบชัด แล้วน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ขออวยพรให้ทุกคน ประสบแต่ความสุขความสวัสดี พร้อมด้วยความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิต และหน้าที่การงานตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร