The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่แก่ว่าที่นายร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกรุ่นหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ คน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตำรวจเป็นผู้พิทักษ์รักษาความสงบสุข ความมั่นคงปลอดภัย และความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมือง งานในหน้าที่จึงเต็มไปด้วยความยากลำบาก ที่จะต้องตรากตรำปฏิบัติ และมากไปด้วยปัญหายุ่งยากนานาชนิด ที่จะต้องขบคิดวินิจฉัย รวมทั้งอาชญากรรมทุกรูปแบบ ที่จะต้องเสี่ยงอันตรายเข้าระงับปราบปราม ด้วยเหตุนี้ทางราชการบ้านเมืองจึงได้มอบหมายสิทธิ และอำนาจทางกฎหมายให้ เพื่อเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานและป้องกันรักษาชีวิต ผู้เป็นตำรวจควรต้องทราบ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ และสิทธิพิเศษของตนดังกล่าว แล้วตั้งใจ พยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็งอดทน และมีสติยั้งคิดสูง ที่จะใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ถ้าทำได้ดังนี้ งานทุกอย่าง ก็จะดำเนินไปโดยราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จที่ถูกต้องสมบูรณ์ ช่วยให้บังเกิดผลดีทั้งแก่ตนและส่วนรวม จึงขอให้นายตำรวจทุกคน นำไปคิดพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ เพื่อจักได้ปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกให้ควร และให้เป็นกำลังสร้างสรรค์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงได้ตลอดไป

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต ให้มีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง ในกาลทุกเมื่อ และให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในราชการยิ่งๆ ขึ้นไป

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร