The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในวาระนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรม ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของสามเหล่าทัพ มาโดยครบถ้วน ทั้งภาควิชาการและปฏิบัติการ นับได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เป็นนายทหาร และรับงานสำคัญส่วนหนึ่งของชาติต่อไปได้ เพราะฉะนั้นแต่ละคน ควรจะได้ทราบตระหนักแต่เบื้องแรกว่า นายทหารเป็นผู้มีภารกิจต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบมาก ทั้งในด้านการปกครองบังคับบัญชา และการบริหาร ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกๆ ด้าน เพราะงานของทหารนั้น ล้วนผูกพันอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า งานด้านทหารก็ตาม งานด้านพลเรือนก็ตาม แท้จริงแล้วก็คืองานส่วนรวมของชาติ ซึ่งมีความสำคัญ และเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงกันหมด จะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดไม่ได้ หากจะต้องดำเนินไปพร้อมกัน และประสานสอดคล้องกันเป็นอย่างดีด้วย ทหารทุกคนจึงต้องสำเหนียกตระหนักอยู่เสมอ ในความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติงานของตัว ร่วมงานกับผู้อื่นให้ได้ผลสมบูรณ์ทุกส่วน เพื่อนำพาประเทศชาติของเรา ให้ก้าวไปถึงความวัฒนาสถาพร และธำรงมั่นคงอยู่ในความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไป

ขออวยพรให้นายทหารใหม่ทุกคน มีความสุขและความปลอดภัยในการทุกเมื่อ ให้ประสบความสำเร็จความเจริญในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในตำแหน่งการงาน และมีความสมประสงค์ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร