The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

ในพิธีพระราชทานรางวัลมหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบรางวัลมหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ในวันนี้. ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก.

การแพทย์และการสาธารณสุข เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศ. ไม่มีประเทศใดในโลก จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากประชากรในประเทศนั้นๆ ยังมีสุขภาพพลานามัยไม่ดีพอ. ด้วยเหตุนี้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ จึงมิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งมวล และนานาชาติต่างก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน. แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษาวิจัยทางการแพทย์นั้น มิใช่จะกระทำให้สำเร็จได้โดยง่าย ผู้ทำงานด้านนี้ จำต้องมีความอุตสาหะอดทนอย่างแรงกล้า มีความตั้งใจที่มั่นคงแน่นอน ทั้งมีความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูง จึงจะกระทำได้สำเร็จ. การค้นพบสาเหตุ และวิธีรักษาไข้เลือดออกในเด็กของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา และแพทย์หญิงสุจิตรา นิมมานนิตย์ก็ดี ความสำเร็จในการศึกษาวิจัย เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของ ศาสตราจารย์นายแพทย์วินเซนต์ พี. โดล ก็ดี ล้วนเป็นงานที่ต้องทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจอย่างมากมาย กว่าจะได้รับผลสำเร็จ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาวโลก ดังที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้. ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีด้วย อย่างจริงใจกับท่านทั้งสาม ที่ได้รับรางวัลมหิดลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ทั้งหวังว่า ทุกท่านจะได้เป็นแบบอย่างอันงดงาม ในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าของวิชาแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุขตลอดสืบไป.

ขออวยพรให้ท่านทุกคน ถึงพร้อมด้วยความสุขความเจริญ มีกำลังใจ กำลังกาย และสติปัญญา ที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกได้ยิ่งๆ ขึ้น และขอให้ผู้มีเกียรติทั้งหลาย ที่มาร่วมชุมนุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน.

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร