The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชทานแก่นายอุทัย พิมพ์ใจชน
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

การที่ท่านได้อาสา และท่านเป็นผู้ที่เป็นกลาง หมายถึงไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆ ก็เชื่อว่าท่าน จะมีความสามารถ ที่จะร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ได้อย่างดี การร่างรัฐธรรมนูญนี้ เป็นงานที่ไม่ใช่ง่าย แต่ไม่ใช่ยาก สำคัญอยู่ที่แต่ละท่านจะต้องได้ศึกษาว่า ในโลกนี้มีรัฐธรรมนูญหลากหลาย ซึ่งบางฉบับก็สั้น บางฉบับก็ยาว เป็นเหมือนหนังสือเป็นปึกใหญ่ ก็ปัญหาอยู่ที่ว่า ท่านจะตัดสินที่จะร่างรัฐธรรมนูญยาวหรือสั้น แต่เข้าใจว่าถ้ามีข้อความมากเกินไป จะลำบากในการที่จะสร้างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม เพราะว่าเหมือนว่าตายตัว

ความจริงรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่เป็นแม่บท หรือเป็นกฎหมายที่วางระเบียบกว้างๆ สำหรับที่จะปกครองประเทศ นอกจากนั้นก็ควรจะมี การร่างกฎหมายที่เขาเรียกกันว่า กฎหมายลูก ง่ายกว่าที่จะเอากฎหมาย ทั้งแม่ทั้งลูก อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน เพราะว่าการแก้ไขจะลำบาก ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ควรจะลำบากเกินไป เพราะว่าโลกก็เจริญวิวัฒนาการไปเรื่อย จะต้องให้รัฐธรรมนูญนี้ สามารถที่จะใช้ในโอกาสทุกโอกาส ฉะนั้น ข้อสำคัญอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็คือ จะต้องคล่องตัว

นอกจากนี้มีสิ่งที่สำคัญก็คือ จะต้องให้สามารถที่จะร่างกฎหมายที่สอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญนี้โดยง่าย และไม่มีปัญหากำกวม ฉะนั้น การสร้างการร่างรัฐธรรมนูญนี้ จึงต้องมีความสำคัญ คือให้แจ่มแจ้ง การร่างรัฐธรรมนูญนี้ มีความลำบากอยู่อย่างหนึ่ง คือ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็น นับว่าเป็นอย่างเดียว คือ จะต้องสรรคำสรรหาคำที่เหมาะที่ไม่กำกวม และลงในกฎหมายที่ไม่เยิ่นเย้อ ฉะนั้น แต่ละท่านซึ่งมีความรู้ ก็จะต้องช่วยกันสรรหาคำที่เหมาะสม คราวนี้ก็ท่านมีอยู่ ๙๘ คน ตามหลักควรจะมี ๙๙ แต่เดี๋ยวนี้ท่านมีความรู้ ๙๘ คน ก็จะต้องพยายามที่จะพูดกัน เพื่อที่จะเลือกสรรคำเหล่านี้ให้เหมาะสม มิใช่ที่จะให้ตกลงกันง่ายเกิน แต่ไม่ใช่ให้ตกลงยากเกินไป เพราะว่าท่านมีเวลาจำกัด ที่พูดวันนี้เป็นการพูดแบบคร่าวๆ และโดยรวม แต่เข้าใจว่าท่านทั้งหลาย จะมีความสามารถ ที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่จะใช้งานได้ ในการนี้ก็ขอให้ท่านทุกคนมีความสามารถ และมีความตั้งอกตั้งใจที่แน่วแน่ และสามารถที่จะปรองดองกัน หาคำที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญนี้ด้วยดี ทั้งนี้ ก็ขอให้ท่านพร้อมด้วย กำลังกายกำลังปัญญา ที่จะปฏิบัติในงานนี้เป็นผลสำเร็จ ขอให้ทุกๆ ท่านจงประสบแต่ความเจริญ และความสำเร็จในการนี้

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร