The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อเวลา ๒๐.๐๐น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจดังนี้

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้แสดงมิตรจิตจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ให้อย่างงดงามยิ่งใหญ่ เป็นเวลาติดต่อกันถึงสองปี ทำให้งานมีความหมายสมบูรณ์ และบังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากมายหลายประการ.

ในรอบปีที่ผ่านไป มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่าง. สิ่งที่ควรแก่การชื่นชมเป็นพิเศษ นอกจากงานกาญจนาภิเษกแล้ว ก็คือการที่นักกีฬาของเราได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค รวมทั้งการมาเยือนประเทศไทยของ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักร และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย. ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เป็นความดี เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศแล้ว เราจะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติจนเต็มความสามารถเสมอ. ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปรกติหรือปัญหาใดๆ เกิดขึ้น เราควรจะได้ทำความเข้าใจกัน และร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยความบริสุทธิ์จริงใจ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไป เพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี.

ในปีใหม่นี้ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะรักษาสามัคคีธรรม และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชาติให้หนักแน่นยิ่งขึ้น. จะปฏิบัติกิจการงานใดๆ ให้นึกถึงส่วนรวมไว้เสมอ อย่าประมาท. งานทุกส่วนของชาติจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปได้โดยราบรื่นและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่ปรารถนา.

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชาจงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุขปราศจากทุกข์ภัยทุกเมื่อทุกสถาน บันดาลให้มีกำลังกายใจและปัญญาอันกล้าแข็งพร้อมมูล ที่จะประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ให้บรรลุผลเลิศทุกๆ ด้าน ทั้งสามารถธำรงรักษาอธิปไตยและความเจริญร่มเย็นของบ้านเมืองให้สถิตเสถียรตลอดไปชั่วกาลนาน.


ส.ค.ส. ๒๕๔๐ พระราชทานแก่คนไทย
(ภาพจำลอง)

---------------------------------------------
+++++++++++++++ ส.ค.ส. ปี ๒๕๔๐ +++++++++++++++
---------------------------------------------
+++++++++++++ ขอจงมีความสุขความเจริญ +++++++++++++
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------------------------------
************* คิด ก่อน พูด *************
******** +-+-+-+- พูด แล้ว ทำ +-+-+-+- ********
----------------- ทำ หลัง คิด -----------------
************* คิด ก่อน ทำ *************
******** +-+-+-+- ทำ แล้ว พูด +-+-+-+- ********
----------------- พูด หลัง คิด -----------------
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------------------------------
************* สวัสดีปีใหม่ ๒๕๔๐ *************
++++++++++++++++++++++++++++++++++
************* Happy New Year *************
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
---------------------------------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++
กส.9 ปรุง 301929 ธค. 2539

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร