The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Feedback

Main Banner

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทาน แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อเวลา ๒๐.๐๐น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจดังนี้

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่เราควรระลึกถึงกัน และอวยพรแก่กันให้มีความสุขความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์. ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่มีมิตรจิตร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้าในภาระทั้งปวงด้วยดีตลอดมา.

ในรอบปีที่ล่วงแล้ว มีเหตุไม่ปรกติเกิดขึ้นหลายครั้ง หลายอย่าง รวมทั้งภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันนั้นด้วย. เหตุไม่ปรกติดังกล่าว บางเรื่องก็ก่อให้เกิดความหวั่นวิตกร้อนใจ บางเรื่องก็กระทบกระเทือนความเป็นอยู่ อาชีพ และเศรษฐกิจ ทั้งของเอกชนและบ้านเมืองเป็นอย่างมาก. แต่เพราะเหตุที่ชาวเราเป็นส่วนใหญ่ยังมีสติรู้ตัว มีความเข้มแข็งอดทน และความคิดจิตใจที่มั่นคงในความเมตตากรุณาอยู่ จึงสามารถร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขให้ผ่อนคลายไปได้.

เหตุไม่ปรกติทั้งนี้ควรจะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้ข้อคิดสำคัญประการหนึ่ง ว่าวิถีชีวิตของบุคคลนั้นย่อมมีภัยอันตราย มีอุปสรรค และเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่ปรกติสุขอย่างเดียวได้. ทุกคนจำเป็นต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลา ที่จะเผชิญและต่อสู้แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยเหตุผล หลักวิชา ความถูกต้องรอบคอบ และสามัคคีธรรม.

ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนเล็งเห็นและเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง ว่าเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร่งรีบ เพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย จากทรัพยากรในพื้นภูมิประเทศของเรา และจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยทุกคน จะลังเลหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆ ไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่พึงจะได้ไปเปล่าๆ ซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหาย.

ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการทำความคิดความเห็นให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย. ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลงให้ได้. ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความรู้ ความคิด และความสามารถ ด้วยความจริงใจ ด้วยความเมตตาปรองดอง และความมุ่งดีปรารถนาดีต่อกัน. ผลงานของทุกคนจักได้ประมวลกันขึ้นเป็นประโยชน์สุข ความมั่นคง และความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ ซึ่งเป็นจุดหมายอันสูงสุดของเรา.

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล จงอภิบาลรักษาท่านทั้งปวงให้แคล้วคลาดจากภยันตราย และเหตุชั่วร้ายทุกอย่าง บันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา อันพร้อมมูลกล้าแข็ง เพื่อสามารถประกอบกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ชาติ ให้บรรลุผลเลิศทุกๆ สิ่ง ทั้งสามารถรักษาอิสรภาพ ความเป็นไทย และความผาสุกร่มเย็นในแผ่นดิน ให้ดำรงมั่นอยู่ตลอดชั่วนิจนิรันดร์.

ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล และสมปรารถนาในสิ่งอันพึงประสงค์จงทุกเมื่อทุกประการ.

กลับสู่ หน้าดัชนีพระราชดำรัส


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร