The official emblem for His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Celebrations, 5 December 1999 Welcome to Kanchanapisek Network Kanchanapisek Network logo


ENGLISH VERSION
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
พระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดำริ
พระราชดำรัส
พระราชอัจฉริยภาพ
เพลงพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน
ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก

หน่วยงานที่ร่วมเสนอผลงาน
เกี่ยวกับเครือข่ายกาญจนาภิเษก
ความรู้เพื่อคนไทย
Site map
Milestones
Thai font
Feedback
Welcome to the Golden Jubilee Network,
an online mass-educational project
initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

ขอต้อนรับทุกๆท่าน เข้าสู่เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

The Coronation Ceremony


หน่วยงานในเครือข่ายกาญจนาภิเษก
Royal Chitralada Projects logo โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อทำการศึกษาทดลองทางด้านการเกษตร และเป็นโครงการตัวอย่างเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป
Chaipattana Foundation logo มูลนิธิชัยพัฒนา
ประวัติมูลนิธิชัยพัฒนา, กังหันชัยพัฒนา, โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Office of His Majesty's Principal Private Secretary logo สำนักราชเลขาธิการ
เป็นหน่วยงานในพระองค์มีหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์
The Office of the Royal Development Projects Board logo สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แหล่งข้อมูลงานพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
Thai Red Cross Society logo สภากาชาดไทย
สถาบันที่มีอายุ 104 ปี บุคลากร 8,000 คน มีข้อมูลเกี่ยวกับสภากาชาดไทยและความรู้ทางการแพทย์สำหรับประชาชน
Thai Junior Encyclopaedia Project logo โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
คลังความรู้ของไทย พร้อมภาพ เสียง วิดีโอและแข่งขันชิงรางวัลทุกเดือน
Royal Project logo มูลนิธิโครงการหลวง
โครงการส่วนพระองค์ภาคเหนือ เพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวไทยภูเขา
Prince Mahidol Award Foundation logo มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานที่มอบ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" แก่บุคคลหรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี
Anandamahidol Foundation logo มูลนิธิอานันทมหิดล
มูลนิธิอานันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn's Personal Affairs Division กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
The development Project Under The Royal Initiative of H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn โครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆ
Plant Genetics Conservation Project initiated by H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn logo โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn: Royal IT Projects logo โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แหล่งข่าวสารความรู้ว่าด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของสังคมไทย
Sai Jai Thai Foundation logo มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีแก่ผู้พิการจากการต่อสู้ป้องกันชาติ
Royal Irrigation Department logo กรมชลประทาน
รักษ์ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ
The Office of National Cultural Commission logo สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการธำรงรักษาพัฒนาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยให้เป็นสมบัติของมนุษยชาติ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร