| หน้าหลัก I รายละเอียดโครงการ | คำแนะนำการใช้ | สื่อการสอนฟิสิกส์ | แผนการสอน | คณะทำงาน |
รายชื่อคณะทำงานโครงการพัฒนาสื่อ Physics Cyber Lab

หัวหน้าโครงการ ผศ. ดร. ปิยพงษ์ สิทธิคง
ผู้ร่วมโครงการ

นายสุจินต์ วังสุยะ

อ. ดร.นฤมล เอมะรัตน์

น.ส. มณีเนตร เวชกามา

นาย พยุงศักดิ์ คงศิลา

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
รายชื่อคณะทำงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน Physics Cyber Lab

คณะวิทยากร ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผศ.ศิลปชัย บูรณพาณิช
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา
โรงเรียนสตรีวิทยา
นายทองดี แย้มสรวล
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี
นายประวิทย์ บึงสว่าง
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ

คณะครูฟิสิกส์
ที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน
ของโครงการฯ

1. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
    - นางสมคิด พงธ์ธเนศวร
2. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี
    - นายประยงค์ จันทร์บาง
    - นายอดิศร มณีศิริ
3. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
    - นางจุไรวัณณ์ อายุเจริญ
    - นางพรรณรพี ถามูลแสน
4. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
    - นายสัมฤทธิ์ เข็มกลัด
5. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
    - นายวิมล ชัยวิริยะ
    - นายสถิตย์พงษ์ สุวรรณโสภณ

6. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
    - นายธัตชัย เมฆธนา
    - นายวิทยา โรมา
7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น
    - นายศักดิ์ สุวรรณฉาย
    - นายอดุลย์ เปรมโต
8. โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
    - นายฉลอง รอดพ้น
    - นายชูชาติ ปัญจเวทีกุล
9. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
    - นายสมบัติ สายทน
    - นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์
10.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
    - นายวิจิตร คำผอง
11.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
    - นายศิริศักดิ์ ดังอมรสถิตย์
    - นายปกรณ์ ปัญจการุญ
12.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
    - นายกิตติศักดิ์ บุญขำ
    - นางสาวปราณี ช้างแก้ว