| หน้าหลัก I รายละเอียดโครงการ | คำแนะนำการใช้ | สื่อการสอนฟิสิกส์ | แผนการสอน | คณะทำงาน |
ตัวอย่างแผนการสอนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน Physics Cyber Lab

  • ภาคเรียนที่ 1

 

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ระดับชั้น
เวลา (คาบ)
เอกสารแผนการสอน
1
การสะท้อนของคลื่น
ม.4
1
        
2
การหักเหของคลื่น
ม.4
2
        
3
การแทรกสอดของคลื่น
ม.4
2
        
4

การเลี้ยวเบนของคลื่น

ม.4
1
        
5
แสง
ม.4
1
        
6
ประจุไฟฟ้า
ม.4
2
        
7
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้า
ม.4
1
        
8
กฎการอนุรักษ์พลังงาน
ม.4
2
        
9
การผสมแสงสี
ม.5
2
        
10
การเกิดภาพจากกระจกโค้งเว้า, กระจกโค้งนูน
ม.5
3
        
11
กฎข้อที่ 2 ของนิวตัน
ม.4
2
        
12
การชนของวัตถุในแนวตรง
ม.5
6
        
13
คลื่นและลักษณะของคลื่น
ม.5
2
        
14
สมบัติการสะท้อนและการหักเหของคลื่น
ม.5
2
        
15
สมบัติการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น
ม.5
2
        
   
   
  • ภาคเรียนที่ 2

 

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ระดับชั้น
เวลา (คาบ)
เอกสารแผนการสอน
1
แกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ม.5
2
        
2
การผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ม.5
2
        
3
ไฟฟ้ากระแสสลับ ความต่างศักย์และกระแส
ในวงจรกระแสสลับ
ม.5
2
        
4
ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ม.5
2
        
5
แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
ม.5
2
        
6
แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่
ไปในสนามแม่เหล็ก
ม.5
2
        
7
การบวกเวกเตอร์โดยการวาดรูป
ม.4
2
        
8
ดอปเพลอร์
ม.4
2
        
9
กฎการเคลื่อนที่ข้อ 2 ของนิวตัน
ม.4
2
        
10
ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำ
ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
ม.5
4
        
11
การต่อตัวความต้านทาน
ม.5
2
        
12
การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
ม.5
1
        
13
การต่อตัวต้านทานแบบขนาน
ม.5
1