วัตถุประสงค์
ทฤษฎี
อุปกรณ์การทดลอง
การทดลอง
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากฎการทรงโมเมนตัม รวมทั้งคำนวณหามวลของวัตถุที่ชนกัน
ทฤษฎี
ในการชน ผลบวกเวกเตอร์ของโมเมนตัมก่อนเหตุการณ์ทันที มีค่าเท่ากับผลบวกเวกเตอร์ของโมเมนตัมหลังเหตุการณ์ทันที ผลบวกเวกเตอร์ของโมเมนตัมของวัตถุที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนในระหว่างการชน
ดังนั้นเมื่อวัตถุสองชิ้นมวล m1 และ m2 ชนกัน
โมเมนตัมทั้งหมดก่อนชน = โมเมนตัมทั้งหมดหลังชน
โดยที่ u1 และ u2 เป็นความเร็วก่อนการชน ส่วน v1 และ v2 เป็นความเร็วหลังการชน
และในทำนองเดียวกันสำหรับแกน y และ z
การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์
การชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ คือ การชนที่ผลบวกของพลังงานจลน์ของการเลื่อนตำแหน่งของวัตถุมีค่าไม่เปลี่ยนในระหว่างการชน ในกรณีของวัตุสองชิ้น
อุปกรณ์การทดลอง

แท่นทดลอง

ก้อนมวลติดพัดลม มีมวล 500 กรัม

ก้อนมวลสำหรับเติม ก้อนละ 500 กรัม

อุปกรณ์บันทึกเส้นทางการเคลื่อนที่

การทดลอง
1. เลื่อนก้อนมวลไปวางไว้ที่ตำแหน่งที่เหมาะสม คือตำแหน่งที่ไม่อยู่ชิดกันจนเกินไป
2. ผลักก้อนมวลให้เคลื่อนที่มาชนกัน

3. หลังจากมีการชนกันจนได้ระยะทางหลังชนขนาดหนึ่ง (ประมาณ 5-10 จุดของรอยดำ) ให้กดสวิทซ์ปิดการบันทึกเส้นทางการ

เคลื่อนที่ เพื่อไม่ให้เกิดรอยมากเกินไปจนเกิดความสับสน

4. ทำการวัดความเร็วที่เปลี่ยนไปดังนี้
วัดระยะทางหลังการชน ประมาณ 5-10 จุด (Sf1)
ขีดเส้นต่อเนื่องจากเส้นที่ลากผ่านจุดหลังการชน เป็นระยะทาง Sf1
วัดระยะทาง Sf1โดยใช้จำนวนจุดเท่ากับข้อ 4.1
วัดระยะทาง DS1 แล้วบันทึกลงในสมุดโน้ต
ทำซ้ำสำหรับมวลก้อนที่สองจะได้ระยะทาง DS2
5. ทำการทดลองซ้ำโดยทำการชนใหม่ 5 ครั้ง
6. คำนวณค่า DS1/ DS2 และหาค่าเฉลี่ย
7. คำนวณค่า m2 จาก m2 = m1 x (DS1/ DS2)เฉลี่ย และตรวจผลการทดลอง