รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดยะลา รูปดวงตราประจำจังหวัด
ผู้นำทางศาสนา
พระครูวิเทศสมันตพิทักษ์

พระครูวิเทศสมันตพิทักษ์ ฉายา"โชติโก" นามเดิม "ฉิ้น ทองกาวแก้ว" เป็นบุตรของนายเนียน กับนางเปี่ยม ทองกาวแก้ว เกิดที่บ้านเลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี
การศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หลังจากที่บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาธรรมะ จนกระทั่งได้นักธรรมตรี โท เอก และสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรพระสังฆานุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พระครูวิเทศสมันตพิพักษ์สนใจและมีความรอบรู้เรื่องราว ทางวิชาการต่างๆ ด้วยการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง จากเอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสืบเสาะถึงแหล่งต้นเรื่องต่างๆ กล่าวคือ
ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่องชนชาติ ศาสนา การปกครอง ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความรู้เรื่องภาษา วัฒนธรรม ประเพณีในลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ สำนวน ภาษา สุภาษิต คำคม เรื่องเล่า และวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น เป็นต้น
ประวัติการทำงาน พระครูวิเทศสมันตพิทักษ์มีผลงานมากมายดังกจะกล่าวต่อไปนี้
งานด้านปกครอง ได้เป็นพระธรรมธรจังหวัดยะลา รักษาการในหน้าที่กรรมการสงฆ์อำเภอเบตง จังหวัดยะลา รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุนทรประชาราม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นเจ้าคณะอำเภอเบตงธารโต จังหวัดยะลา รักษาการเจ้าคณะจังหวัดยะลา
งานด้านการศึกษา ได้จัดการเกี่ยวกับการศึกษาของสงฆ์ และให้ความรู้แก่นักศึกษา เป็นครูสอนปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เปิดสอนบาลี ที่วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นกรรมการตรวจสอบธรรมสนามหลวงใน ๖ จังหวัด เขตปกครอง ภาค ๑๘ ทำโครงการอุทยานการศึกษาโดยให้วัดเมืองยะลาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม และคุณธรรม เป็นแกนนำในการ พัฒนาชุมชนทำโครงการยุวพุทธสัมพันธ์เพื่อให้เยาวชนชาวพุทธได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัด ทำโครงการเทิดพระเกียรติและ ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันเฉลิมพระชนมพรรษา
งานอบรมเผยแผ่ พระครูวิเทศสมันตพิทักษ์ ได้เผยแผ่ความรู้พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธศาสนา ทั้งแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา มาโดยตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี นับว่าเป็นพระภิกษุที่เป็นที่พึ่งทางใจแก่บุคคลทุกผู้ทุกนามโดยแท้จริง

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ