รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดตราด รูปดวงตราประจำจังหวัด
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดตราด
ประกอบด้วยที่ราบ ที่สูงบริเวณภูเขา ที่ราบต่ำบริเวณริมฝั่งทะเล ป่าบก ป่าชายเลน และเกาะใหญ่น้อยซึ่งเรียงรายอยู่ในทะเลอ่าวไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นจำนวนถึง 52 เกาะ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของเกาะจะมีเทือกเขาาอยู่บริเวณตรงกลางของเกาะ และมีที่ราบอยู่บริเวณรอบ ๆ ยกเว้น เกาะกระดาด เกาะไม้ซี้เล็ก เกาะหมาก ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบตลอดทั้งเกาะ
จากสภาพภูมิประเทศของเกาะที่มีลักษณะเป็นน้ำนิ่งสงบทำให้เกิดอาชีพเลี้ยงมุกบริเวณเกาะไม้ซี้ นอกจากนี้บริเวณเกาะกูด เกาะหมาก เกาะรัง ฯลฯ จะมีปะการังหลายชนิดที่สวยงามมากเป็นที่ยอมรับติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จึงมีนักท่องเที่ยวมาชม ปะการังกันปีละเป็นจำนวนมาก
บริเวณรอบ ๆ เกาะจะมีชายทะเลสวยงาม หาดทรายขาว บนเกาะช้างจะมีวนอุทยานแห่งชาติ มีน้ำตกธารมะยม เกาะรังซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับเกาะช้าง จะมีรังนกนางแอ่น ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติที่จังหวัดตราดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกาะครึ่งร้อย ซึ่งทำรายได้ให้กับจังหวัดตราดปีละเป็ตจำนวนมาก

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ