จังหวัดตราด
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดตราด รูปดวงตราประจำจังหวัด
ที่ตั้ง
ตราดเป็นจังหวัดเล็ก ๆ สุดชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นดิน และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เกาะจำนวนมากถึง 52 เกาะ จนได้รับสมญานามว่า เมืองครึ่งร้อยเกาะ

อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปใตย
ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตกติดต่อกับแม่น้ำเวฬุ และจังหวัดจันทบุรี

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัดสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ