โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ
ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มีการจัดระบบข้อมูลทางวัฒธรรม เพื่อจัดเก็บ ลงในแผ่น CD - ROM สำหรับค้นคว้า ศึกษา อ้างอิงโดยบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ เช่นภาพนิ่ง (PHOTO and GRAPHIC) ภาพเคลื่อนไหว (VIDEO) และเสียง (VOICE and MIDI) ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับไปดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริ เนื่องในปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT YEAR)
การรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมและจัดระบบข้อมูลเพื่อจัดเก็บลงแผ่น CD-ROM นี้ จะดำเนินงานในระบบเครือข่ายร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดในส่วนภูมิภาครวม 76 จังหวัด โดยจะมีการจัดระบบข้อมูลทางวิชาการ เพื่อจัดทำสื่อปฏิสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรมศึกษา ชาติพันธุวิทยา และมานุษยวิทยา
การรวบรวมและจัดระบบข้อมูลวัฒนธรรมตามโครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ตามหัวข้อและรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ได้แก่ โบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี สถานที่เกิดของบุคคลสำคัญ และสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความอยู่ดีของประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น
2. บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษในประวัติศาสตร์ นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ เป็นต้น
3. วิถีชีวิต ได้แก่ ประเพณีท้องถิ่น พิธีกรรม และความเชื่อ และความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อย เป็นต้น
4. ภูมิปัญญา ได้แก่ การเกษตร การดำรงชีพ เครื่องนุ่งน่ม อาหาร และที่อยู่ เป็นต้น
5. ของดีท้องถิ่น ได้แก่ อาหารเครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น
6. เอกสารสำคัญ ได้แก่ เอกสาร สมุดข่อย หนังสือบุด ใบลาน หนังสือและนิทานพื้นบ้าน เป็นต้น
7. ธรรมชาติวิทยาและนิเวศน์วิทยา ได้แก่ สถานที่สำคัญด้านธรรมชาติวิทยาสมุนไพร พืชพื้นบ้าน สภาพภูมิศาสตร์ และนิเวศน์วิทยาของพื้นบ้าน ป่าไม้ แร่ธาตการประยุกต์ใช้เป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม พืชเศรษฐกิจ และสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น

สถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยา