แผนการดำเนินงานระบบข้อมูลวัฒนธรรม
โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ
ตามพระราชดำริ

การจัดเตรียมสื่อและระบบข้อมูลวัฒนธรรม มีความจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรมและเข้าใจแนวทาง การนำเสนอในรูปคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้วย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดเตรียม ข้อมูลวัฒนธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ในกลุ่มเครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 76 แห่ง ทั้งนี้กำหนดการเตรียมจัดสื่อและ ระบบข้อมูลวัฒนธรรมไว้เป็นภูมิภาค คือ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง
ทั้งนี้จะมีการประชุมประเมินผลการผึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูล และนำเสนอ ในรูปคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอีกครั้งหนึ่งพร้อมบันทึกลง CD - ROM. และอินเตอร์เน็ต ก่อนจะนำผลการดำเนินงานตามโครงการฯนี้สรุป เสนอศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งชาติทราบต่อไป
โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมี สายพระเนตรอันกว้างไกลในการจัดระบบงานวัฒนธรรมของชาติ และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ การบันทึกข้อมูล วัฒนธรรมลง CD - ROM จะทำให้ผู้ใช้สะดวกในการค้นคว้า และมีอายุการทำงานได้นานเหมาะกับการ รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติ และจะมีการประสานงานในระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทางวัฒนธรรมครบทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ


สถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยา