ผู้ให้ความสนับสนุน
โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ


  1. บริษัท ลอจิก จำกัด เครื่อง Sun work station 1 ชุด
  2. บริษัท คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด จำกัด เครื่อง PC ระบบมัลติมีเดีย 1 ชุด
  3. บริษัท สหวิริยาคอมเซอร์วิส จำกัด เครื่อง PC
  4. บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด