จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
ที่ตั้ง
สระแก้ว เป็นจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ เดิมคืออำเภอสระแก้วอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากจังหวดัปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เขตติดชายแดน มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และจำนวนพลเมืองเพิ่มมากขึ้นและเพื่อประโยชน์แก่การปกครอง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในรับกาลปัจจุบันให้จัดตั้งอำเถอสระแก้วเป็นจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2536

เพลงมาร์ชสระแก้ว

อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชา
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัดสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ