รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสุโขทัย รูปดวงตราประจำจังหวัด
หัตถกรรม
เงินคา

เงินคา

เป็นประติมากรรมรูปสลักโบราณ สันนิษฐานว่าได้ทำขึ้นใช้เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรามาตั้งแต่ยุคอดีต ทำด้วยโลหะจำพวกสัมฤทธิ์ นายอุปถัมภ์ เหล่าไพโรจน์ คหบดีในจังหวัดสุโขทัยได้ไว้เป็นเจ้าของ ต่อมาได้มอบให้กับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ลักษณะเป็น ประติมากรรมลอยตัวเป็นรูปคนคู่ชายหญิงกำลังร่วมประเวณีกัน สอบถามผู้รู้ชาวสุโขทัย สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากความเชื่อทางลัทธิ พราหมณ์ที่นับถือศิวลึงค์ และโยนี เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งในโลก จึงได้ทำเป็นรูปสลักเช่นนี้ขึ้น เรียกกันว่า เงินคา นอกจากนี้ยังมีเงินในลักษณะเช่นนี้อีก เรียกว่า เงิน ห....เงิน ค....

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ