รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสุโขทัย รูปดวงตราประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญทางศาสนา
วัดราชธานี

วัดราชธานี

ประวัติความเป็นมาเดิมชื่อว่า วัดป่าละเมาะ เพราะตั้งอยู่บนเกาะเต็มไปด้วยป่าละเมาะป่าไม้ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดท่านี้ เพราะมีท่าเรือข้ามฟากไปมาค้าขายจุดที่สำคัญระหว่างคลองแม่รำพันจากด้านเหนือคือ เมืองเชลียงและต่อมาเปลี่ยนเป็น " วัดธานี " ตามชื่อหมู่บ้าน จนต่อมาในสมัยพระราชธานีมาเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดธานี แล้วจึงเปลี่ยนชื่อว่า "วัดราชธานี" สืบมาจนปัจจุบัน
วัดราชธานี
วัดราชธานีเป็นวัดที่เก่าแก่มาจากหลักฐานทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่หลงเหลืออยู่ เป็นก้อนอิฐที่นำมาก่อสร้างเจดีย์เก่าแก่ มีขนาดกว้าง ๖ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว หนา ๑ นิ้วครึ่ง ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์สมัยสุโขทัย แรกทีเดียวในวิหาร วัดราชธานีมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางต่างๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง สมัยลพบุรีเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภูมิภาคที่ ๓ สุโขทัย ที่เหลือนอกนั้นได้ถูกเพลิงไหม้พร้อมกับกุฏิ และอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑
วัดราชธานีเมื่อประมาณ ๗๐ ปีก่อน ทางราชการ พ่อค้า ประชาชนถือว่าเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งทางราชการได้อาศัยประกอบรัฐพิธี ที่สำคัญ เช่น พิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา อีกทั้งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลาง มีอุโบสถวิหารศาลาการเปรียญ พิพิธภัณฑสถาน ศาลาวัด นอกจากจะใช้บำเพ็ญกุศลแล้วยังใช้เป็นสถานศึกษา เป็นสถานที่เรียนหนังสือของเด็กชั้นประถมศึกษาแห่งแรกในเมืองสุโขทัย และโรงเรียนมัธยมศึกษาสตรีประจำจังหวัดเคยตั้งอยู่ และที่สำคัญคือ ชาวเมืองจะให้ความเคารพนับถือพระพุทธรูปประธานของวัดว่า ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง เรียกว่า หลวงพ่อเป๋า

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ