รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด รูปดวงตราประจำจังหวัด
สภาพภูมิศาสตร์ : ภูมิประเทศ,ภูมิอากาศ
จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนที่จังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งขนานที่ ๑๕ํ ๒๔'น. ถึงเส้นรุ้งขนานที่ ๑๖ํ ๑๙' น. และเส้นแวงที่ ๑๐๓ํ ๑๗' อ. ถึงเส้นแวงที่ ๑๐๔ํ ๒๒' อ. มีพื้นที่ ๘,๒๒๙.๕๐ กม. หรือ ๕,๑๘๗,๑๕๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๑ ของพื้นที่ประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ ๕.๐๖ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ ๕๑๒ กม. มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และศรีษะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม
ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๓๐ - ๑๖๐ ม. มีภูเขาทางตอนเหนือ ตอนกลางเป็นที่ราบลูกคลื่น ตอนใต้เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำมูล และเป็นที่ราบแอ่งกะทะ ซึ่งเรียกว่า ทุ่งกุลาร้องไห้
ลักษณะภูมิอากาศ
มีลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑๔.๔ ํ เซลเซียส อุณภูมิสูงสุดประมาณ ๔๐.๕ํ เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๒๗ํ เซลเซียส ฝนตกโดยเฉลี่ย ๑,๔๐๐ ม.ม./ปี
การปกครอง
จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ อำเภอ ๓ กิ่งอำเภอ ๑๙๒ ตำบล ๒,๒๑๕ หมู่บ้าน ๑ เทศบาล ๑๖ สุขาภิบาล มีประชากร ๑,๒๙๑.๙๖๖ คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย ๑๕๖ คน/กม.
การคมนาคม
การคมนาคมใช้ทางบกเป็นหลัก และมีโครงการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีเครื่องบิน ขึ้น - ลง รับส่งโดยสารได้

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ