รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพังงา รูปดวงตราประจำจังหวัด
หัตถกรรม
การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา

วัสดุ ใบยางพารา
วิธีการทำ
๓.๑ คัดเลือดใบยางพาราที่มีอายุตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป เลือกใบเพลาส (ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป) ไม่มีตำหนิ
๓.๒ แช่ไว้ในบ่อซิเมนต์หรือเก็บใส่ในกระสอบป่านที่ไม่ใช่แล้วปิดปากถุงนำไปแช่จมน้ำไว้ ๒๐ - ๓๐ วัน นำมาแปรงด้วย แปรงสีฟันล้างน้ำแช่ไฮเตอร์ อัตราส่วน น้ำ ๑๐ ส่วน ต่อ ไฮเตอร์ ๑ ส่วน เป็นเวลา ๕ ชั่วโมง ล้างด้วยน้ำสะอาดผึ่งลมให้แห้ง (ห้ามนำไป ผึ่งแดดเพราะจะทำให้ใบยางกรอบ) จะได้ใบยางซึ่งพร้อมที่จะนำไปประดิษฐ์ดอกไม้ได้ตามต้องการ ถ้าต้องการให้มีสีก็สามารถใช้สีผสม อาหารหรือสีสเปรย์ย้อมเป็นสีต่างๆ ตามที่ต้องการ
๓.๓ ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้ ใช้หลักการเหมือนกับการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญได้แก่ กาวเทียน ใบสำเร็จ ลวดสำเร็จ เบอร์ ๓๐ กาวทำดอกไม้ ด้าย การรไกร ฟลอล่าเทป ก้านสำเร็จ เครื่องรีด ปืนกาว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ