รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา รูปดวงตราประจำจังหวัด

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

 พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

พระราชสังวรญาณเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นามเดิม พุธ อินทรหา เกิดเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เมื่ออายุ ๔ ขวบ บิดามารดาถึงแก่กรรมญาติจึงรับไปอุปการะ ที่หมู่บ้านในอำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาตามเกณฑ์ของ พระราชบัญญัติที่โรงเรียน ประชาบาลวัดไทรทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช ๒๔๗๙ บรรพชาที่วัดอินทรสุวรรณ บ้านโคกพุทรา ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช ๒๔๘๕ อุปสมบท ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ และสอบได้มหาเปรียญ ๔ ประโยค ณ วัดปทุมวนาราม พุทธศักราช ๒๕๓๕ ได้รับสมณศักดิ์ที่พระราชสังวรญาณ
ท่านเป็นพระเถระที่ทรงคุณธรรม ยึดมั่นกตัญญูกตเวทีในผู้มีพระคุณ หนักแน่นในการปฎิบัติธรรมวินัย ด้านสมถวิปัสสนากรรมฐาน ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ อาทิ การสาธารณูปการ สร้างวัด ซื้อเครื่องมือแพทย์ ส่งเสริมการศึกษา ตั้งมูลนิธิเผยแพร่พระศาสนา
คำสอนและคำเทศนาที่สำคัญของท่าน อาทิ
ไม่มีความเพียรก็ไม่มีสติ ไม่มีสติก็ไม่มีปัญญา ในเมื่อไม่มีปัญญา จะเอาแต่ความสำเร็จเหลวไหล สติระลึกรู้ การยืน เดิน นั่ง นอน รับประทานอาหาร ดื่ม ทำ พูด คิด เป็นการฝึกจิตให้มีสมาธิ สัมพันธ์กับเรื่องชีวิตประจำวัน
ศิล ๕ เครื่องควบคุม
“วิชาความรู้ทางคดีโลกนั้น ถ้าหากขาดธรรมะหรือศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุม เราก็สามารถจะใช้วิชาการนั้น ให้เป็นไปในทาง ที่ไม่ค่อยจะถูกต้องซึ่งอาจจะยังผลให้สังคมต้องเดือดร้อนวุ่นวาย แต่ถ้าเรามีศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุม หรือเป็นแนวทางปฎิบัติ เราก็สามารถจะใช้วิชาการนั้น ๆ ให้เป็นไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์”
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ท่านได้รับประกาศเชิดชูเกียรติผู้อนุรักษ์มรดกไทย สาขาภูมิปัญญา ด้าน การสั่งสอน อบรมธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

 พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

การมอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้อนุรักษ์มรดกไทย

 การมอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้อนุรักษ์มรดกไทย


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ