รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา รูปดวงตราประจำจังหวัด

เมืองพิมาย

เมืองพิมาย

ที่ตั้ง

เมืองพิมายตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาห่างจาก ตัวเมืองนครราชสีมา ตามถนนสายมิตรภาพ ระยะทางประมาณ ๕๖ กิโลเมตร สภาพพื้นที่ตัวเมืองมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย คือ แม่น้ำมูล ลำน้ำเค็ม และลำน้ำจักราชสิ่งที่ดึงดูดใจ
เมืองพิมายเป็นเมืองโบราณอันเก่าแก่ มีประวัติการตั้งชุมชนสืบเนื่องกันมายาวนานนับพันปี ในเมือง แห่งนี้จึงมีสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก โดยเมืองพิมายได้สร้างเมือง ขึ้นตามแบบของอาณาจักรเขมรโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ โดยมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูเมือง กำแพงเมืองล้อมรอบ มีซุ้มประตูทางเข้า-ออกเมืองขนาด ใหญ่ ก่อด้วยศิลาแลงทั้ง ๔ ด้าน แต่ที่ พิเศษกว่าเมืองทั่วไป คือ เมืองพิมายจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อรับกับแนวถนน โบราณจากเมืองพระ นครของอาณาจักรเขมร ตรงกลางเมืองเป็นที่ตั้งปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยสร้างด้วยหินทรายสีขาว ตามแบบศิลปะเขมรราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ และรูปแบบปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมาย ยังเป็นต้นเค้าของปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรโบราณอีกด้วย นอกจากนี้แล้วบริเวณเมืองยังมีโบราณสถานน้อยใหญ่ ที่สำคัญอีกหลายแห่ง คือ กุฏิฤาษี อันเป็นโรงพยาบาลโบราณ สร้างตามแบบศิลปะ เขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ท่านางสระผม ซึ่งเป็นท่าน้ำโบราณศิลปะเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เมรุพรหมทัต ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ สมัยอยุธยาตอนปลาย ตลอดจนสระน้ำ โบราณอันเก่าแก่อีกหลายแห่งด้วยกัน เป็นต้น และก่อนการตั้งเมืองพิมายยังพบว่าบริเวณเมืองแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งชุมชนโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มีอายุราว๒,๒๐๐ ปีมาแล้ว
ศักยภาพในการท่องเที่ยว
เมืองพิมายโบราณ เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่สูงมาก โดยเฉพาะในด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวกรมศิลปากรได้ยกฐานะเมืองโบราณแห่งนี้เป็นอุทยาน ประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อดำเนิน การรับผิดชอบให้เน้นการทำการศึกษาพัฒนาดูแลส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เมืองพิมายโบราณแห่งนี้ และในขณะนี้ก็อยู่ระหว่าง การดำเนินการในเมืองพิมายโบราณหรืออุทยานประวัติ ศาสตร์แห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก นอกจากนี้แล้วภายในเมืองพิมายยัง มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายและไทรงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย

เมืองพิมาย


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ