รายชื่อประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้


ภาคเหนือ

โทรศัพท์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
นายเพิ่มเกียรติ สัณฑมาศ
242 - 146
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี
612 - 738
สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิต์
นายนิมิตร กีรติธากุล
411 - 010
สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก
นายทิวา พิมพิสุทธิ์
512 - 134
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
นายชาญณรงค์ หอสุวรรณ
720 - 797
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
นางเตือนใจ บุรพรัตน์
641 - 113
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
รศ.บุญเรือง อินทวรันต์
226 - 839
สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
นายสวัสดิ์ ดิษกร
711 - 249
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
281 - 105
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ผศ.ดร.สมบูรณ์ อริยา
715 - 004
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
นายวิทย์ จันทร์เอี่ยม
511 - 659
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์
322 - 407
สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
นางคำมั่น บัณฑิต
710 - 121
สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
นางธัญญาลักษณ์ จ้อยจรูญ
511 - 985
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
นายทองคำ เขื่อนทา
431 - 698
สภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายอนันต์ วงศ์วานิชย์
612 - 016

ภาคกลาง
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
นายสวัสดิ์ สุวรรณนที
255 - 535
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
นายบุญส่ง พลอยขาว
387 - 0610
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
นายเล็ก นารี
526 - 5236
สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
นายทองคำ พันนัทธี
581 - 3008
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
นายพักตร์ ศรีนิเวศน์
411 - 683
สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
นายสุชาติ อำมฤคขจร
337 -098
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
น.ส.ทิม วรรณคีรี
425 - 338
สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น.ส.พจนา สงวนศักดิ์
602 - 357
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
นายยอดชาย สุจิตต์
522 - 292
วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
นายนิโรจน์ โรจนวงศ์
511 - 511
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา
711 - 348
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
พ.อ.(พ)อภิศักดิ์ ศักดิ์ศิลปชัย
413 - 383
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
นายธนวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
377 - 411
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท
นายชูชีพ สุพบุตร
(01) 953 -3804
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
นายบุญฤทธิ์ รัตนวิจิตร
512 - 533
สภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
นายประดับ เอี่ยมประชา
611 - 516
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายจิระพันธุ์ พิมพ์พันธ์
241 - 559
สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
นายแท้ คงห้วยรอบ
512 - 309
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
นายสมควร นกหงษ์
312 - 603
สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
นายวิชัย วัฒนพงษ์
354 - 959
สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
นายจักร์ชัย จริยเวชช์วัฒนา
602 - 012
สภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด
นายเจียร จินตกานนท์
512 - 510
สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
นางจิตรา ภุมมะกาญจนะ
211 - 588
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
นายจำรัส ธีระชัยชยุติ
311 - 507
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
นาวาตรี พยงค์ มุกดา
532 - 676
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
นายวิชัย คงอ่ำ
251 - 530

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
นางมาณี ศรีธงชัย
222 - 987
สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล
(01) 965 - 5393
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
นายวิรัช บุษยกุล
714 - 969
สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
นางสุดา ชูกลิ่น
411 - 654
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย
นายประพนธ์ พลอยพุ่ม
812 - 786
สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
นางสุนี ไชยรส
410 - 485
สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
นายกมล เจริญศรี
247 - 059
สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
นายบำเพ็ญ ณ อุบล
711 - 841
สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสมประสงค์ โพธินาม
511 - 120
สภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
นายอนันต์ ปลื้มสุด
712 - 523
สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
นางพรรณี บุญเพิ่ม
812 - 890
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
นายสมจิต สุดสงวน
513 - 800
สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายสุรจิตต์ จันทรสาขา
611 - 248
สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
นายสุรชัย โอภาสวัฒนา
511 - 547
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
นายสกุล ศรีพรหม
242- 354
สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
นายเสกสรร ธีระวานิช
611 - 710
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
ร.ศ.เจริญ ไวรวัจนกุล
511 - 144
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
นางจรรยา เกษโพนทอง
812 - 648
สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
นายสุเทพ ขันทอง
611 - 853

ภาคใต้
สภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
นายไพรินทร์ วรานันตกุล
215 - 247
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
นายสมบูรณ์ พรหมเพชร
511 - 115
สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
นายกล่อม ยังอภัย
333 - 999
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
นายโกศล ดวงพัตรา
711 - 565
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
นายชบ ยอดแก้ว
311 - 103
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายปิยพจน์ สุเมธาอักษร
281 - 315
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ว่าที่ร.ต.กิตติพงษ์ สิรกุล
501 - 358
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายเอื้อม อุบลพันธุ์
328 - 243
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
นายสาโรจน์ สามาร
(01)959 - 732
สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
นายประจวบ ไมพานิช
272 - 559
สภาวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
นายพิทยา เชาวเหม
251 - 781
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
นายทนง จิโรจน์กุล
412 - 121
สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
นายดวล ดำดี
611 - 247
สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
นายบุณยรงค์ นิลวงศ์
811 - 911


[อัครศิลปิน] [ระบบข้อมูลวัฒนธรรม] [สำนักงาน] [นโยบายวัฒนธรรม] [กิจกรรม]
[เครือข่าย] [วัฒนธรรมไทย] [กลับสู่หน้าแรก] [English Version]
กรุณาส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ Webmaster