รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดนครพนม รูปดวงตราประจำจังหวัด
ตำนานและนิทาน
ตำนานศรีโคตรบูรณ์

ตามตำนานเดิมของเมืองศรีโคตรบูรณ์นั้น ได้กล่าวไว้เป็นเรื่องราวที่เขียนเป็นข้อความพาดพิงคล้ายกัน จากหลักฐานพงศาวดารเหนือ เล่าไว้ว่า อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์เป็นอาณาจักรที่สร้างขึ้นโดยพระยาโคตรบอง ซึ่งเป็นโอรสโคดมเทวราชและเป็นผู้สร้างเมืองพิจิตร ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงขึ้นต่อเมืองเวียงจันทน์ให้เจ้าโคตะเป็นพระยาศรีโคตรบูรณ์ และผลัดเปลี่ยนเจ้าครองนครมาได้หลายพระองค์ จึงถือพระองค์ที่มีฤทธิ์ด้วยกระบอง (ภาษาอีสานเรียกว่าไม้ค้อน) จึงได้พระนามว่าพระยาศรีโคตรบอง และได้ย้ายเมืองมาตั้งที่ป่ารวก ห้วยศรีมัง ริมฝั่งแม่น้ำโขง จนกระทั่งสมัยของพระเจ้าสุบินราชโอรส พระศรีโคตรบองขึ้นครองนครสืบแทน อำมาตย์ได้ผลัดเปลี่ยนกัน รักษาเมืองจนถึง พ.ศ. ๒๒๘๖ เจ้าเมืองระแหงให้โอรสสองพระองค์เสี่ยงบั้งไฟ องค์ละกระบอก ถ้าบั้งไฟของใครไปที่ใดจะสร้างให้ ครอบบั้งไฟของโอรสองค์ใหญ่ไม่ติดจึงดำริสร้างเมืองที่นั้น แต่อำมาตย์คัดค้านว่า ทำไม่เหมาะสม ประจวบกับขณะนั้น ผู้ครองนคร ศรีโคตรบูรณ์ว่างอยู่อำมาตย์จึงเชิญองค์เล็กขึ้นครองนครแทน ทรงพระนามว่า พระยาปัตติยวงษาราชบุตร มหาฤาไชยไตรทศฤาเดชเชษฐบุรี จนกระทั่งถึงสมัยพระนครานุรักษ์ครองเมืองแทน ทรงเห็นว่า เมืองศรีโตรบูรณ์มิได้ตั้งอยู่ที่ปากน้ำหินบูรณ์อย่างแต่ก่อน จึงให้เปลี่ยนชื่อ เมืองเสียใหม่ เรียกว่า มรุกขะนคร และได้ย้ายเมืองมาตั้งที่ฝั่งขวา ที่บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองปากห้วยบังฮวก และให้ชื่อเมืองว่า มรุกขะนครตามเดิม

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ