การยืน
การเดิน
การนั่ง
การแสดงความเคารพ
การรับส่งของ