รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดลพบุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด
ผู้นำทางศาสนา
พระพุทธวรญาณ (กิตฺติ กิตฺติทินฺโน)

มีนามเดิมว่าทองย้อย บัวอ่อน ภายหลังเปลี่ยนเป็น "กิตติ" เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐนิยม เกิดเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๘ มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕
เริ่มศึกษาหนังสือไทยและหนังสือขอมจากบิดา และเรียนภาษาบาลีกับอาจารย์แถม แห่งวัดบัว ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน ครั้นอายุ ๑๑ ปี บิดานำมาฝากให้ศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๖ ปี และเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ก็อุปสมบทเป็น พระภิกษุ พ.ศ.๒๔๗๓ สามารถสอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค เมื่ออายุได้ ๒๖ ปี
พ.ศ.๒๔๗๖ เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดลพบุรี และเป็นเจ้าอาวาสวัดกวิศราราม ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๑ จนมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายคือ รองสมเด็จพระราชาที่พระพุทธวรญาณ
พระพุทธวรญาณ เป็นพระนักเทศน์ที่สอนให้ประชาชนนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต จนเป็นที่นับถือ ของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังพยายามส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ นับเป็นโรงเรียนราษฏร์ขนาดใหญ่และได้มาตรฐานของจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ยังจัดตั้งโรงเรียนนักธรรม - บาลี เพื่อเพิ่มพูนระดับการศึกษาให้แก่คณะสงฆ์ในจังหวัดลพบุรี ด้วยผลงานดีเด่นทางด้านการพระศาสนา และการศึกษา ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านได้รับปิญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) จากสภามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับคัดเลือก เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี
นับตั้งแต่จำพรรษา ณ จังหวัดลพบุรีเป็นต้นมา พระพุทธวรญาณได้ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาและการศึกษา มาโดยตลอด อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติ

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ