จังหวัดลพบุรี
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดลพบุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด
ที่ตั้ง
จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 47 องศา 37 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 25 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ประมาณ 155 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,116,668 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดต่าง ๆ 8 จังหวัดดังนี้

อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์และนครสวรรค์
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวันครราชสีมาและชัยภูมิ
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัดสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ