รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร รูปดวงตราประจำจังหวัด
แหล่งที่มาแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บ่อน้ำมันสิริกิติ์

บ่อน้ำมันสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเด่นพระ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาสังข์ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอลานกระบือ ไปตามเส้นทางถนนสายลานกระบือ-พิษณุโลก ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นแหล่งสูบน้ำมันดิบ ภายใต้สัมปทานและการดำเนินงานของบริษัท ไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ อนุมัติให้กระทรวง อุตสาหกรรมให้สัมปทานปิโตรเลียมแก่ บริษัท ไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์ โปรดักชั่น จำกัด จำนวน ๒ แปลง พื้นที่ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่คลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี และอ่างทอง รวม ๑๒ จังหวัด
บริษัทไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ได้กำหนดงานสำรวจ ทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความเข้มสนามแม่เหล็กในเขตสัมปทาน เพื่อหาลักษณะ โครงสร้างทางธรณีวิทยา และหาความหนาและชั้นหินโดยประมาณทำให้ทราบ บริเวณและขอบเขตเพื่อวางแผนการสำรวจความไหวสะเทือนของชั้นหิน
ผลการสำรวจพบว่า มีโครงสร้างที่น่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม หลายโครงสร้าง
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๔ บริษัทไทยเชลล์ฯ ได้เจาะหลุม "ลานกระบือ A1" หมู่ที่ ๗ บ้านเด่นพระ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เจาะถึงความลึกสุดท้ายที่ ๑,๙๕๗ เมตร พบน้ำมันดิบ มีอัตราไหลประมาณ ๓,๐๐๐ บาเรลล์ต่อวัน นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ และบริษัท ไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ได้สำรวจเพิ่มเติมอีก ๓ หลุม การเจาะน้ำมันมีสถานีรวมผลผลิตน้ำมันอยู่ที่หลุม D ห่างจากอำเภอลานกระบือประมาณ ๔ กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่รวมของน้ำมันจากหลุม A, A1, B, C, D ในบริเวณเนื้อที่ใกล้เคียงกับหลุม D การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตั้งโรงงานผลิต ไฟฟ้าจากก๊าซในอัตราวันละ ๑๐ ล้านลูกบาศก์ฟุต สามารถผลิตไฟฟ้าวันละ ๓๘ เมกกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของจังหวัด พิษณุโลกกับอีก ๒ จังหวัดใกล้เคียง
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดแหล่งน้ำมันดิบนี้ และพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อแหล่งน้ำมันนี้ว่า "สิริกิติ์"
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เริ่มดำเนินการผลิต มีอัตราการผลิตเดือนมกราคม ๒๕๒๗ ประมาณวันละ ๑๑,๐๐๐ บาเรลล์ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๒๗ ผลิตได้วันละ ๑๔,๐๐๐ บาเรลล์ ส่วนอัตราการผลิตในปัจจุบัน ประมาณ ๒๑,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาเรลล์ ต่อวัน ผลผลิตที่ได้บริษัทไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด จะส่งไปยัง โรงกลั่นน้ำมันที่อำเภอศรีราชา และบางจาก
เงื่อนไขการดำเนินงานของบริษัทไทยเชลล์เอ็กพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ในส่วนที่สัมพันธ์กับรัฐบาล คือ
๑. จ่ายค่าภาคหลวงให้แก่รัฐบาลในอัตราร้อยละ ๑๒.๕ ของมูลค่าปิโตรเลียมที่จำหน่าย
๒. จ่ายส่วนแบ่งในผลกำไรร้อยละ ๕๐ ให้แก่รัฐบาล
๓. ปิโปรเลียมที่ผลิตได้ จะต้องจำหน่ายภายในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการก่อนที่เหลือจึงจะส่งไปจำหน่ายตางประเทศได้

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ