รูปดวงตราประจำจังหวัด  จังหวัดยโสธร รูปดวงตราประจำจังหวัด

พิธีกรรม
ไม่มีรูป
พิธีสรงน้ำปูชนียสถาน

ช่วงเวลา
ลำดับที่ 1 วันอาทิตย์แรกหลังสงกรานต์ พิธี สรงน้ำวัดพระธาตุเก่าดอนกลาง
ลำดับที่ 2 วันอาทิตย์ที่สองหลังสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระ พุทธรูปใหญ่ วัดบ้านกว้าง
ลำดับที่ 3 วัน อาทิตย์ที่สามหลังสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระธาตุ วัด บ้านสิงห์
ลำดับที่ 4 วันอาทิตย์ที่สี่หลัง สงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระธาตุ วัดบ้านสะเดา
ลำดับ ที่ 5 วันอาทิตย์ที่ห้าหลังสงกรานต์ พิธีสรงน้ำ พระพุทธรูปใหญ่ วัดบ้านกิโลสาม
ลำดับที่ 6 วันอาทิตย์ที่หกหลังสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระ ธาตุบ้านคำน้อย (พระธาตุพระครู หลักคำ)
ความสำคัญ
1. หากเป็นพระธาตุ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้ก่อ สร้างธาตุ คารวะต่อพระอิฐ หรือพระบรมสารีริกธาตุที่ บรรจุอยู่
2. หากเป็นพระพุทธรูป เพื่อ เป็นการคารวะตามประเพณี เพื่อ เพื่อให้เกิดศิริ มงคล
พิธีกรรมประกอบด้วย
1. ช่วง เช้า จะทำบุญเลี้ยงพระเพล
2. ช่วง บ่าย ชาวบ้านจะนำนำ้หอมที่เตรียมไว้มา ให้พระสงฆ์ทำพิธีสวดปริตมงคล เสร็จแล้วจึง นำน้ำไปสรงพระหรือพระธาตุ จากนั้นก็ เล่นสาดน้ำกันในหมู่ประชาชน
สาระ
1 . เพื่อเป็นพุทธบูชา
2. เพื่อสร้างความ สามัคคีในชุมชน
3. เพื่อเป็นการผ่อน คลายความร้อนของอากาศโดยการเล่นสาดน้ำกัน และชำระล้างจิตใจให้สะอาดผ่องใสด้วยการ ทำบุญ
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธของชาติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของดีท้องถิ่น เอกสารสำคัญ ธรรมชาติวิทยา ดัชนี  ข้อเสนอแนะ