รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ รูปดวงตราประจำจังหวัด
วิถีชีวิต
การละเล่น
ชื่อ ตะกร้อลอดห่วง
ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อลอดบ่วง
ศิลปะการสาธิตและการเล่นตะกร้อลอดบ่วง เป็นของ ไทยอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่ประชา ชนคนใดทำผิดกฏหมาย จะถูกทำโทษโดย การจับยัดใส่ลูกตะกร้อที่มีขนาดใหญ่มาก และให้ช้างเตะไทยเราจึงดัดแปลงโดยการ ศึกษาจากการเตะของช้างและนำท่าเตะแต่ ละท่ามาประยุกต์เป็นท่าเตะตะกร้อแต่ละท่า ในปัจจุบัน
ต่อมาคนไทยเชื้อสายจีน คือ นายยิ้ม สี หน หัวหน้าทีมวัดสิบ เป็นผู้จัดตั้งกีฬา ไทยที่เรียกว่า"ตะกร้อลอดบ่วง"
การทำตะกร้อนั้นจะอาศัยฝีมือของชาว .ลำลูกกา .ปทุมธานี ช่วยกันสานลูก ตะกร้อ จะทำจากหวายกาหลงและหวายตะคำ ซึ่ง เดิมชาวพม่าเห็นคนไทยในสมัยตอนที่อยุธยา เสียกรุงครั้งสุดท้าย ชาวพม่าได้เห็นคนไทย ใช้ไม้ไผ่ทำลูกตะกร้อ พม่าจึงเกิดความคิด ที่จะนำหวายมาสานประดิษฐ์เป็นตะกร้อบ้าง พม่า จึงเลียนแบบไทยโดยบังเอิญ ลูกตะกร้อเดิมเรียกว่า ตะกร้า เพราะมีลักษณะคล้ายตะกร้าและมีตาเป็นรูป เหลี่ยม และภายหลังคนไทยก็ประยุกต์จากหวาย มาเป็นพลาสติกในปัจจุบัน
ลักษณะของห่วงและลูกตะกร้อ
ลูกตะกร้อที่ใช้มี ๓ ขนาด
๑. ขนาด ๑๖๐ กรัม ใช้สาน ๘ เส้น
๒. ใช้แข่งเซปัคตะกร้อ ขนาด ๑๘๐ กรัม ใช้สาน ๘ เส้น
๓. ใช้แข่งตะกร้อลอดบ่วง ขนาด ๑๙๐ - ๒๐๐ กรัม
ขนาดของห่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว นำเหล็ก มางอเป็นวงกลม วง ผูกติดกันและ ใช้เชือกสานเป็นตาข่าย ในสมัยก่อนจะเรียก ว่า "ห่วงลาว" ความกว้างของห่วงจะไม่ เท่ากัน คือ
ห่วงที่ ๑ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว
ห่วงที่ ๒ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว
ห่วงที่ ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว
ห่วงลาวจะนำมาผูกติดกันเป็นเส้นตรง โดยมีตาข่ายอยู่ด้านในโดยวัดความสูง ของก้นห่วงอันสุดท้ายจากพื้น เมตร และ มีการนำดอกไม้ประดิษฐ์มาประดับเพื่อให้เกิด ความสวยงาม
แต่ละท่าของตะกร้อจะมีคะแนนต่างกัน
๑. ลูกหน้าเท้า (ลูกแปร) ๓ คะแนน
๒. ลูกหลังเท้า ๑๕ คะแนน
๓. ลูกเข่า ๖ คะแนน
๔. ลูกศีรษะ ๑๐ คะแนน
๕. ลูกไหล่ ๑๒ คะแนน
๖. ลูกข้าง ๖ คะแนน
๗. ลูกบ่วงมือ ๑๒ คะแนน
๘. ลูกแข้ง ๖ คะแนน
๙. ลูกตัดไขว้ ๒๕ คะแนน
๑๐. ลูกไขว้หน้า ๒๕ คะแนน
๑๑. ลูกขึ้นม้าธรรมดา ๘ คะแนน
๑๒. ลูกขึ้นม้าบ่วงมือ ๑๕ คะแนน
๑๓. ลูกพับเพียบธรรมดา ๘ คะแนน
๑๔. ลูกพับเพียบบ่วงมือ ๑๕ คะแนน
๑๕. ลูกไขว่เข่า ๒๐ คะแนน
๑๖. ลูกตบไขว้ ๑๕ คะแนน
๑๗. ลูกไขว้ส้น ๒๐ คะแนน
๑๘. ลูกไขว้ส้นบ่วงมือ ๒๕ คะแนน
๑๙. ลูกศอกหลัง ๑๐ คะแนน
๒๐. ลูกข้างหลังธรรมดา ๑๕ คะแนน
๒๑. ลูกข้างหลังบ่วง ๒๐ คะแนน
๒๒. ลูกตบหลัง ๒๐ คะแนน
๒๓. ลูกตบหลังบ่วง ๒๕ คะแนน
๒๔. ลูกส้นหลังตรง ๓๐ คะแนน
๒๕. ลูกส้นหลังบ่วง ๓๕ คะแนน
๒๖. ลูกพับหลังบ่วง ๔๐ คะแนน เป็นลูกที่คะแนนสูงสุด
๑. ประวัติผู้เล่น
ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ประสงค์ แสงจันทร์
อายุ ๕๓ ปี วัน เดือน ปี เกิด ๑๘ กันยายน ๒๔๘๖
ภูมิลำเนา บ้านโพธิ์ชัย ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๔๒/๑๔๐ นิติบุคคล อาคารชุดชาญอิสระทาวเวอร์ ถ.พระราม ๔ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๒๓๕๐๑๔๖
ชื่อคู่สมรส นางนภาพร แสงจันทร์ บุตร ๓ คน ชาย ๑ คน หญิง ๒ คน
การศึกษาพละศึกษาโท สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคตะวัน ออกเฉียงเหนือ นครราชสีมาหน้าที่การงานเป็นวิทยากรอธิบาย เกี่ยวกับความรู้ทางการเล่นตะกร้อตามจังหวัดต่างๆ ในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยม
๒. ประวัติการเล่น (ผู้สอน ระยะเวลาที่ฝึกซ้อม วิธีการฝึกซ้อม)
ผู้ฝึกสอน ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์ อธิกรณ์ เนาวรัตน์ บิดาแห่งตะกร้อไทย ซึ่งเป็นผู้นำมาคนแรกใน พ.ศ. ๒๕๑๖
ระยะเวลาที่ฝึกซ้อม อายุ ปี ทำการฝึกซ้อมจนเข้าเตะวง ทั้งวงเล็กและวงใหญ่ ตะกร้อลอดบ่วง และเซ ปัคตะกร้อ พออายุ ๓๕ ปี ทำการฝึกและเล่น แต่ตะกร้อลอดบ่วง ระยะเวลาในการฝึกซ้อมทั้ง หมดประมาณ ๑๒ ปี
วิธีการฝึกซ้อม ฝึกโดยการใช้หลักวิชาการทางพละ และเมื่อเข้าใจหลักการแล้วจึงมาฝึกเล่นเอง
การแข่งขัน จะใช้เวลา ๔๐ นาที แต่ถ้าระยะเวลาในการ แข่งขันไม่พอเพียง จะใช้เวลาแค่ ๓๐ นาที ผู้แข่งขันมีได้ไม่เกิน คน และไม่ ต่ำกว่า คน ตัวสำรองมีได้ คน โดย ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมทำคะแนนให้ได้ มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ทีมใดได้ คะแนนสูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ
๓. วิธีเล่น
อันดับแรกของการเล่นตะกร้อ ตะกร้อจะมีท่าพื้น ฐานอยู่ ท่า คือ การเตะโดยใช้หน้าเท้า หรือลูกแปร (ลูกแปรมาจากภาษาพม่า) การเตะลูกหลังเท้า การใช้หลัง คือใช้ขา หลังเตะ และลูกใช้ศีรษะ และมีการประยุกต์ท่า พื้นฐานทั้ง ท่า กลายเป็นท่าที่พลิกแพลง โดยที่ท่าของตะกร้อลอดบ่วงมีทั้งหมด ๓๒ ท่า โดยจะมีคะแนนแตกต่างกันไปในแต่ ละท่า
การเล่นตะกร้อจะใช้ผู้เล่นไม่เกิน คน และไม่ต่ำกว่า คน ตัวสำรองมีได้ คนเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาแต่ต้องขออนุญาตเปลี่ยน ตัวตอนลูกตาย ถ้าผู้เล่นถูกไล่ออกเหลือ เพียง คนจะถูกปรับแพ้ การผิดกติกาแต่ ละครั้งจะได้ใบเหลืองและใบแดง โดยที่ ใบเหลืองจะเตือนเพียง ครั้ง ส่วนใบแดงกรรมการ จะให้ออกจากการแข่งขันทันที
๔. รายการที่ออกเผยแพร่
๔.๑ รายการตามไปดู ช่อง ๙
๔.๒ รายการหนึ่งในร้อย ช่อง ๓
๔.๓ รายการท้าทาย ช่อง ๕
๔.๔ โทรทัศน์ทองคำ ช่อง ๗
โดย อาจารย์ประสงค์ แสงจันทร์


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของดีท้องถิ่น เอกสารสำคัญ ธรรมชาติวิทยา ดัชนี ข้อเสนอแนะ