บุคคลสำคัญ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
อนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
อนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

พระราชประวัติ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีพระนามเดิมว่า พระราเมศวร เป็นพระราชโอรสในสมเด็จ พระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) แห่งกรุง ศรีอยุธยา และเจ้าหญิงสาขา พระราชธิดาในสมเด็จ พระมหาธรรมราชาที่ 2 (พญาเลอไท) แห่งกรุง สุโขทัย ประสูติเมื่อ พ.ศ.1974 พลับพลาประชุมพล ที่ทุ่งพระอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 1981 พระชนมา ยุ 7 พรรษา ทรงเสด็จขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก พ.ศ.1991 พระชนมายุ 17 พรรษา ทรงครองราชย์ กรุงศรีอยุธยา และระหว่าง พ.ศ. 2006-2031 ทรง ครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก นานถึง 25 ปี

พระเกียรติคุณ
ด้านการปกครอง ระหว่างที่ทรงครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก พระองค์ทรงใช้ความผูกพันทางเครือญาติ รวมหัวเมือง ฝ่ายเหนือเข้ากับหัวเมืองฝ่ายใต้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยไม่เสียเลือดเนื้อ ทรงปรับปรุงการบริหารราชการ แผ่นดินออกเป็นฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ทรงปรับ ปรุงตำแหน่งข้าราชการเป็น ขุน หลวง พระ พระยา ฯลฯ และทรง ตรากฎหมายพระราชกำหนดศักดินา กฎหมายฉบับนี้ได้รับ การพัฒนาและใช้เรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอน ต้น
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี
1. ทรงปฏิสังขรณ์วัด เจดีย์ พระวิหาร พระพุทธรูป เช่น สร้างเรือนแก้วครอบ องค์พระพุทธชินราช ซ่อมแซมวิหารพระพุทธชินราช และสร้าง พระปรางค์ เป็นต้น
2. ทรงผนวชที่วัดจุฬามณี นานถึง 8 เดือน 15 วัน
3. ทรงสร้างปราสาทราชวังที่พระราชวังจันทน์ จากหลักฐานการ ขุดค้นทางโบราณคดี พบท้องพระโรง พระตำหนัก ทรงเปลี่ยน ชื่อเมืองสองแควเป็นเมืองพิษณุโลก
4. ทรงพระนิพนธ์วรรณคดีชั้นยอดเยี่ยมของไทย เช่น มหาชาติคำ หลวง ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตพระลอ ฯลฯ
ด้านสงคราม ทรงทำศึกสงครามป้องกันหัวเมืองฝ่ายเหนือ จากศัตรูได้สำเร็จและทรงยกทัพไปตีเมืองล้านช้าง เมือง เวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบาง เมืองทวาย เป็นต้น


Home Page โครงการสื่อปฎิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีชี้แนะ