บุคคลสำคัญ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระราชประวัติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี ปีเถาะ พ.ศ. 2098 พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และพระวิสุทธิกษัตริย์ ทรงมีพระพี่นางทรงพระนามว่า พระ สุพรรณกัลยาณี และพระอนุชาทรงพระนามว่า สมเด็จพระเอกาทศ รถ หรือพระองค์ขาว ขณะทรงพระเยาว์ สมเด็จพระชนกทรงพระยศ เป็นเจ้าขัณฑสีมาครองเมืองพิษณุโลก มีอำนาจบังคับหัวเมืองฝ่ายเหนือ ปี พ.ศ. 2103 พระเจ้ากรุงหงสาวดีบุเรงนองยกกอง ทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ และทรงขอพระองค์ดำ ซึ่ง มีพระชนมายุ 9 ชันษา ไปเป็นองค์ประกัน กรุงหงสา วดี ปี พ.ศ. 2112 ปีมะโรง ทรงตามเสด็จมากับกองทัพหลวง ของพระเจ้ากรุงหงสาวดีบุเรงนองมาตีกรุงศรีอยุธยา ศึก ครั้งนี้ไทยพ่ายแพ้พม่ายับเยิน พม่าได้สถาปนาพระมหาธรรมราชา ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยา ในฐานะเมืองประเทศราช สมเด็จ พระมหาธรรมราชาจึงขอ "พระองค์ดำ" พระราชโอรสให้กลับมาช่วย เหลืองานภารกิจของบ้านเมืองในฐานะอุปราช

พระเกียรติคุณ
พ.ศ. 2113 เสด็จออกร่วมรบกับทหารโดยขับไล่กองทัพ เขมรได้สำเร็จ
พ.ศ. 2114 ได้รับสถาปนาให้ปกครองเมืองพิษณุโลก เมื่อ พระชนมายุ 16 พรรษา
พ.ศ. 2117 เสด็จไปรบที่เวียงจันทน์ เผอิญทรงประชวร เป็นไข้ทรพิษจึงเสด็จกลับ
พ.ศ. 2121 ทรงทำสงครามขับไล่พระยาจีนจันตุออกไป จากกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. 2127 ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง และกวาดต้อน คนไทยกลับพระนคร
พ.ศ. 2127-2130 พม่ายกกองทัพมาตีไทยถึง 4 ครั้ง แต่ถูกไทยตีแตกพ่ายกลับไป
พ.ศ. 2133 ทรงเสด็จครองราชย์ กรุงศรีอยุธยาเมื่อพระ ชนมายุ 35 พรรษา
พ.ศ. 2135 ทรงทำสงครามยุทธหัตถี และมังกะยอชะวา สิ้น พระชนม์
พ.ศ. 2136 ทรงยกกองทัพไปตีเขมรและจับพระยาละแวก ทำพิธีปฐมกรรม
พ.ศ. 2138 และ พ.ศ. 2141 ทรงกรีฑาทัพไปตีกรุงหงสาวดี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
พ.ศ. 2148 ทรงกรีฑาทัพไปตีกรุงหงสาวดี เมื่อไปถึง เมืองหางหรือเมืองห้างหลวง ทรงพระประชวรเป็นหัวระลอกขึ้นที่พระ พักตร์ เสด็จสวรรคต ทุ่งแก้ว เมืองห้างหลวง ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง พระชนมายุ 50 พรรษา ครองราชย์สมบัติ ได้ 15 ปี


Home Page โครงการสื่อปฎิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีชี้แนะ