สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทน์
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร

สถานที่ตั้ง
บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา
จากหลักฐานเอกสาร ศิลาจารึกและงานภาคสนามสันนิษฐาน ว่า พระราชวังจันทน์สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประทับของ พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ครั้งพระยาคำแหง พระราม ราชวงศ์ เชลียง พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) พระมหาธรรม ราชาที่ 2,3 และ 4 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จ พระ-นเรศวรมหาราช และเจ้าเมืองพิษณุโลกทุกพระองค์ ที่เสด็จมาประทับหรือมาครองเมืองพิษณุโลก

.. ศาลเทพารักษ์
ความสำคัญต่อชุมชน
เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ และ เป็นที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจาก นี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดแสดงพระราช ประวัติและพระราชกรณียกิจด้วย

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
1. ซากพระราชวังขนาดใหญ่ เช่น ท้องพระโรง ตำหนัก กำแพง วัง ฯลฯ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัย สมัย สุโขทัย และสมัยอยุธยา
2. ศาลเทพารักษ์หรือศาลหลักเมือง ของเก่าปรักหักพัง เมื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จ มาสักการะศาลเทพารักษ์แห่งนี้ โปรดฯให้สร้างศาลขึ้นใหม่ ปัจจุบันตั้งอยู่หน้าอาคารเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ภาย ในศาลประดิษฐานพระบรมรูปพระมหาธรรมราชาลิไท
3. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลเดิมถูกไฟไหม้ ประชาชน ได้นำพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปประดิษฐาน ที่ศาลเทพารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช ดำเนินมาทรงเปิดศาลหลังปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2505
4. สระสองห้อง เป็นสระน้ำโบราณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงใช้เป็นที่สรงสนาน

แนวกำแพงวัง ซากพระตำหนัก
เส้นทางเข้าสู่พระราชวังจันทน์
จากสะพานนเรศวรมหาราช เลี้ยวซ้ายผ่านที่ว่าการอำเภอเมือง ศาลากลางจังหวัด สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิษณุโลกถึงพระราช วังจันทน์ รวมระยะทางประมาณ 800 เมตร


Home Page โครงการสื่อปฎิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีชี้แนะ