สถานที่สำคัญทางศาสนา
พระอัฐารส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

สถานที่ตั้ง
เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย จากหลักฐาน ศิลาจารึกหลักที่ 2 กล่าวว่า พ่อขุนศรีนาว นำถม ทรงสร้าง "พระทันตธาตุสุคนธเจดีย์" ใน เมืองสระหลวง-สองแคว

ความสำคัญต่อชุมชน
เป็นวัดหลวงและเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชิน ราช ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ สักการะบูชาของชาวไทย

บริเวณวัดพระศรีฯ พระวิหารหลวงพ่อใหญ่
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
1. พระอัฏฐารสและวิหารพระอัฏฐารส ศิลปสมัย สุโขทัย สันนิษฐานว่า เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นพร้อมกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
2. พระวิหารพระพุทธชินราช เดิมเป็นโบราณสถานศิลป สมัยสุโขทัย พบร่องรอยการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่หลายครั้ง จึงมีรูปแบบศิลปอยุธยาผสมอยู่ ภายในวิหารเป็น สถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช รอบ ๆ ระเบียงวิหาร สถาน ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประตูทางเข้าพระวิหาร มีบานประตูประดับมุขตกแต่งด้วยลวดลายกนก ล้อม รอบภาพสัตว์หิมพานต์ ตรงกลางประตูมีอกเลา ซึ่งชาวพิษณุโลก ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพทางด้านแคล้ว คลาด นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง การตก แต่งลวดลายเสากลมขนาดใหญ่ เสี้ยวกาง และการตก แต่งพระวิหาร เป็นต้น
3. องค์พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือองค์ปรางค์ เดิมสร้างเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม สันนิษฐานว่า ในสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงโปรดให้สร้างองค์พระปรางค์ ครอบเจดีย์ไว้ และบนองค์ปรางค์เป็นที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ
องศ์ปรางค์ หลวงพ่อพระพุทธชินราช
4. พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน ภายในวิหารมีหีบพระ บรมศพของพระพุทธเจ้า ทำด้วยศิลาตั้งอยู่บนจิต ตาธาร ถือว่าเป็นการจำลองสังเวชนียสถานสำคัญ
5. ธรรมมาสน์เทศน์และธรรมมาสน์สวดหรือสังเด็ด ฝีมือ ช่างอยุธยา
6. พิพิธภัณท์สถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ รวบรวมโบราณ วัตถุมากกว่า 2,000 ชิ้น

เส้นทางเข้าสู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
อยู่ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเชิงสะพานสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช


Home Page โครงการสื่อปฎิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีชี้แนะ