รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัด น่าน รูปดวงตราประจำจังหวัด

บุคคลสำคัญทางวัฒนธรรม

นายคำผาย นุปิง

   นายคำผาย   นุปิง

นายคำผาย นุปิง

ประวัติ

นายคำผาย นุปิง เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2463
สถานที่เกิด บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าน้าว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
บิดาชื่อ นายใจ นุปิง มารดาชื่อ นางเบาะ นุปิง นายคำผาย สมรสกับนางบิน นุปิง มีบุตร 5 คน เป็น ชาย 2 คน หญิง 3 คน

การศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2478

ผลงาน

-บริการซอตามงานวัด งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชนาค งานแต่งงานและงานอื่น เริ่มซอเมื่ออายุได้ 13 ปี
- พ.ศ. 2510 ร่วมปฏิบัติงานด้านจิตวิทยากับทางราชการ นำคณะซอออกตามหมู่บ้าน และตำบลต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือ โดยม ีนายมีชัย วงศ์สว่าง ปลัดจังหวัดน่านในขณะนั้นเป็นผู้นำคณะ
- เป็นทรัพยากรบุคคลด้านขับซอ โดยให้ความร่วมมือกับทางราชการในงานต่างๆ เสมอมา

เกียรติคุณที่ได้รับ

1. พ.ศ. 2500 ชนะเลิศการประกวดซอภาคเหนือของจังหวัดแพร่
2. พ.ศ. 2514 ได้รับประกาศเกียรติคุณซอ โดยสถานีวิทยุภาคเหนือ จังหวัดลำปางเป็นผู้จัด
3. พ.ศ. 2516 ได้รับประกาศนียบัตรสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสัมมนาศิลปะ การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ
4. พ.ศ. 2532 ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลที่ 3 จากการประกวดสื่อการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงาน ในชนบทของจังหวัดลำปาง
5. พ.ศ. 2533 คณะกรรมการวัฒนธรรมแ่หงชาติ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะ การแสดง
6. พ.ศ. 2538 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 87/3 ตำบลน่าน้าว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

ผู้เรียบเรียง

นายชับวุฒิ คำเรืองฤทธิ์ เอกสารอ้างอิง สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ฉบับต้นแบบ
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานทีสำคัญบุคคล สำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของด ีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ