รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร รูปดวงตราประจำจังหวัด
แหล่งท่องเที่ยว
สวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์ดุสิต ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 5 ตรงข้ามพระราชวังสวนจิตรลดา เป็นที่ดิน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีพื้นที่ 118 ไร่
เดิมนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป ในปี 2440 ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนสัตว์ของต่างประเทศว่าเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลิน และให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์อย่างดี ดังนั้น หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทยจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้าง ขึ้นในประเทศไทยบ้าง โดยในชั้นต้นโปรดเกล้าฯ ให้ขุดสระน้ำใหญ่ในบริเวณเขตพระราชฐาน พระราชอุทยานสวนดุสิตประกอบด้วยคูคลองระบายน้ำและถนน แล้วนำดินขึ้นมาก่อเป็นเนินเขา เกาะกลางน้ำเรียกว่า "เขาดิน" ปลูกพรรณไม้นานาชนิดให้มีสภาพป่าแบบธรรมชาติสร้างขึ้นเป็น สวนพฤกษชาติ และเลี้ยงสัตว์จำนวนไม่มากนัก สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนพระองค์ และ ข้าราชการบริพารฝ่ายใน เรียกว่า "วนา" รวมอาณาเขตส่วนนี้ ทรงโปรดให้เรียกว่า "เขาดิน วนา"
สวนสัตว์ดุสิต

ต่อมาใน พ.ศ. 2451-2452 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหมู่เกาะชวา ก็ได้ทรงนำกวางดาวฝูงหนึ่งจากชวามาเลี้ยงไว้ในสวนกวาง ซึ่งปัจจุบันนี้ คือบริเวณสวนอัมพร
ต่อมา ในสมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำริที่จะทะนุ บำรุงสวนสัตว์แห่งนี้ให้กว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยว พักผ่อนด้วย จึงทรงมอบหมายให้ "มหาเสวกตรีพระยาบริหารราชมาณพ" ดำเนินการปรับปรุงให้ ดีขึ้นกว่าเก่าและได้สร้างเรือนกระจกเพิ่มเติมซึ่งยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้
สวนสัตว์ดุสิต

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 คณะรัฐบาลสมัยนั้น ซึ่งมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ในเขตนครหลวงมีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจสำหรับประชาชนน้อย ไม่เพียงพอต่อประชาชนที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นจึงได้กราบบังคม ทูลขอพระราชทานพื้นที่บริเวณเขาดินวนาให้เทศบาลนครกรุงเทพ ดำเนินการจัดทำเป็นสวนสัตว์ และที่พักผ่อนของประชาชน ในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งเวลานั้น พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ประทานอนุมัติในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ให้เทศบาลนครกรุงเทพ รับพระราชทาน บริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะซึ่งเทศบาลนครกรุงเทพได้ย้ายกวางดาวจาก สวนอัมพรที่ เหลืออยู่ ประมาณ 11-12 ตัว กับสัตว์อื่น ๆ อีก 2-3 ชนิด ไปเลี้ยงไว้ตรงมุมด้านตะวันออก เฉียงเหนือของสวนดุสิต และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นกลุ่มหนึ่งเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้เป็นสวนสัตว์ ของประเทศโดยตกแต่งสถานที่และจัดหาสัตว์ในประเทศมาเลี้ยงไว้ให้ประชาชนชม นอกจาก กวางดาวแล้ว สัตว์ที่นำมาเลี้ยงได้แก่ กวางป่า ลิงเผือก หมี ลิงธรรมดา และ จระเข้ เมื่อ ดำเนินงานปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย แล้ว เทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนสัตว์ดุสิตนี้ให้ประชาชน เข้าเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2481 และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่า"สวนสัตว์ดุสิต" มีพระสวัสดิ์วิธีสอนเป็นผู้อำนวยการ ขึ้นตรงต่อเทศบาลนครกรุงเทพ ตั้งแต่นั้นมาสวนสัตว์ดุสิต ก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ประชาชนนิยมอีกแห่งหนึ่ง
ต่อมา ใน พ.ศ. 2485 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ น้ำท่วมกรุงเทพฯ สวนสัตว์ดุสิตได้รับ ความเสียหายโดยเฉพาะสัตว์หนีกระจัดกระจายไปเกือบหมด ที่เหลืออยู่เพียงส่วนน้อยก็ต้องขายไป บ้าง และกิจการสวนสัตว์ได้หยุดชะงักไประยะหนึ่ง
ต่อมา ใน พ.ศ. 2491 รัฐบาลได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดหนึ่งดำเนินการบูรณะสวนสัตว์ดุสิต ขึ้นใหม่ แต่การดำเนินการก็ล่าช้าเพราะไม่มีเงินมากพอที่จะปรับปรุงให้ดีมาก นัก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2493 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าถ้าปล่อยสวนสัตว์ทิ้งไว้ก็จะ มีแต่ชำรุดทรุดโทรมลงไปอีกสมควรหาทางปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่ทันสมัยเพื่อสนอง พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ผู้ทรงริเริ่ม กระทรวงมหาดไทย จึงเสนอรัฐบาลขอรับไปดำเนินการ ซึ่งรัฐบาลก็ให้ความเห็นชอบโดยจัดสรร งบประมาณสนับสนุนเป็นคราว ๆ ไป

สวนสัตว์>ดุสิต

คณะกรรมการที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้พิจารณาเห็นว่าเทศบาลนครกรุงเทพ ได้รับงบ ประมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะแบ่งงบประมาณไปปรับปรุงสวนสัตว์ดุสิตให้เจริญยิ่งขึ้นได้ ประกอบกับ ทางเทศบาลก็มีภาระหน้าที่มากอยู่แล้ว ไม่สามารถจะทุ่มเทกำลังงานทางสวนสัตว์ได้ทั้งหมด และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงได้เสนอรัฐบาลขอจัดตั้งเป็นองค์การ ในที่สุดได้จัดตั้งเป็นองค์การสวนสัตว์ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2497 ให้เรียกชื่อว่า "องค์การสวนสัตว์" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการส่งเสริม และรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอำนวยบริการแก่ประชาชน ส่งเสริมและจัดให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์ ตลอดจนจัดดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ของ องค์การฯ และจัดบริการสาธารณะเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนโดยแท้จริง
ดังนั้นสวนสัตว์ดุสิตจึงได้ยกฐานะและขึ้นตรงต่อองค์การสวนสัตว์ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมาและจวบจนเดือนมกราคม 2536 สวนสัตว์ดุสิตมีสัตว์จำนวน 1,343 ตัว แบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 331 ต้ว สัตว์ปีก 842 ตัว และสัตว์เลื้อยคลาน 170 ตัวสวนสัตว์ดุสิต จึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวและเป็นพื้นที่สีเขียวกลางเมือง สำหรับผู้อยู่อาศัยใน กรุงเทพมหานคร นับเป็นสวนสาธารณะกลางใจเมืองกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่รวบรวมสัตว์ป่านานาชนิดไว้ให้ประชาชนชม และมีสถานที่ร่มรื่นเขียวชะอุ่มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ เปรียบเสมือนป่ากลางใจเมือง
สวนสัตว์ดุสิตได้จัดสิ่งบริการต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชน อันได้แก่ การจัด วิทยากรนำชมสวนสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์สำหรับรักษาสัตว์ป่าในสวนสัตว์และบริการประชาชนทั่วไป และรับปรึกษาการเลี้ยงดูสัตว์ป่า มีหน่วยรักษาความปลอดภัยบริการประชาชนผู้เข้าชมสวนสัตว์ หน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในกรณีสัตว์ป่าหลุดและทำร้ายประชาชน หน่วยเพาะพันธุ์ไม้ จำหน่ายพันธุ์ไม้และปุ๋ยในราคาถูก จัดสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่อง เล่นที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่เด็ก บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม เรือจักรยานนาวา และเรือพาย

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนี ข้อเสนอแนะ