รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ รูปดวงตราประจำจังหวัด

แหล่งที่มาแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

บ้านบ่อสร้าง

บ้านบ่อสร้าง

ชื่อเดิม บ้านบ่อซาง
ที่มาของชื่อ

ชื่อบ้านบ่อสร้าง มาจากการที่ชาวบ้านขุดบ่อน้ำใกล้ๆ กับต้นไผ่ซางไว้กินไว้ใช้ชาวบ้านจึงเรียก บ่อซาง ต่อมาเพี้ยนมา เป็นบ่อสร้าง บ่อน้ำดังกล่าวปัจจุบันอยู่ในบริเวณบ้านนายสม พันดิน ซอย ๗ หมู่ ๓ บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
ประวัติความเป็นมาของชาวบ้านบ่อสร้าง
ชาวบ้านบ่อสร้างอพยพมาจากสิบสองปันนา ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยสิบสองปันนาในประเทศจีน ชาวบ้านบ่อสร้างนับเป็นเชื้อสายไทลื้อ ปัจจุบันบ้านบ่อสร้างเป็นบ้านหมู่ ๓ ของตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศเหนือติดกับหมู่บ้านบวกเป็ดเขตติดต่ออำเภอดอยสะเก็ด ทิศใต้ติดกับหมู่บ้านหนองโค้ง ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านต้นผึ้ง ทิศตะวันตกติดกับหมู่บ้านสันต้นเปา มีบ้านประมาณ ๘๐๐ หลังคาเรือน มีโรงเรียนอนุบาล ๑ แห่ง โรงเรียนประถม ๑ แห่ง และ โรงเรียนมัธยม ๑ แห่ง
มีร้านค้าหัตถกรรมของที่ระลึกประมาณ ๕๐ แห่ง
ร้านไม้แกะสลัก ๑๕ แห่ง
เครื่องเขิน ๑ แห่ง
แอนติก ๓ แห่ง
ผ้าพื้นเมือง ๒๒ แห่ง
โรงงานการ์เม้นท์ ๔ แห่ง
อาชีพ คนบ้านบ่อสร้างมีอาชีพหัตถกรรมทำร่ม โดยรับโครงร่มมาจากหมู่บ้านอื่น หมู่บ้านนี้จึงเป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าจาก หัตถกรรม เช่น ร่ม ไม้แกะสลัก พัด ผ้าพื้นเมือง เป็นต้น
ร่มบ่อสร้าง ร่มบ่อสร้างแต่เดิมนั้นทำจากโครงไม้ไผ่ ใช้กระดาษสาเป็นพื้นร่ม ใช้สีเพียง ๒ สี คือ สีดำกับสีแดง ซึ่งได้จาก เปลือกไม้ ดินแดง และเขม่าไฟผสมยางไม้ย้อมทาร่มที่ทำขึ้น ชาวบ้านเอาไปถวายวัดในเทศกาลงานบุญ ถ้าทำมากๆ เข้าหาบไปขายในเมืองจนมีการ ส่งเสริมผลิตกันอย่างจริงจัง เพิ่มการวาดลวดลายสีสันลงบนพื้นร่มที่ทำจากกระดาษสา ร่มบ่อสร้างจึงเป็นที่นิยมกัน แพร่หลายจนกลาย เป็นสัญลักษณ์ของบ้านบ่อสร้าง
ที่บ้านบ่อสร้างเองไม่ได้ทำอุปกรณ์ในการทำร่มทั้งหมด มีหมู่บ้านใกล้เคียงทำวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษสาทำที่บ้าน ต้นเปา ด้ามร่มทำที่บ้านแม่ฮ้อยเงิน ซี่ร่มและโครงร่มทำที่บ้านสันต้นแหน อำเภอดอยสะเก็ด ชาวบ้านแต่ละบ้านไม่มีบ้านใดที่จะรับทำทีเดียว ทั้งหมด แต่จะรับทำเฉพาะขั้นตอน เช่น รับทำโครงร่ม รับปิดกระดาษร่ม รับวาด ร่มที่เป็นคันสำเร็จรูปจะนำมาจัดจำหน่ายที่ร้านค้า โดยเฉพาะที่ศูนย์อุตสาหกรรมการทำร่ม ร่มจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของที่ระลึกจากหมู่บ้านบ่อสร้าง

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ