ภาพฝีพระหัตถ์ ชื่อภาพ "หลังตำหนักทักษิณราชนิเวศน์"