รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
ด้านการเกษตร
ศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นมูลนิธิชื่อ มูลนิธิส่งเสริมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วย สัมมาทิฏฐิ มีอุดมการณ์ "งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการพัฒนาจิต สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขบนพื้นฐานของธรรมาธิปไตย ให้เป็นสังคมแห่งศีลธรรม อยู่กินพอดีมีสุข เพื่อพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ให้อยู่ในดุลยภาพ ปราศจากมลภาวะสารพิษ ด้วยการผสมผสานวิทยาการแผนใหม่ กับวิทยาการ พื้นบ้านอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการจัดตั้งองค์กร ให้มีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างมีเอกภาพระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาคเกษตรกร ประสานประโยชน์ อย่างมีศักดิ์ศรีของ ๕ ประสาน บ้าน - วัด - โรงเรียน - ราชการ - พลังมวลชน (เอกชน) (บวร - ราช - พลัง) ด้วยสามัคคีธรรม และเพื่อพัฒนาไปสู่อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง คือ "ธรรมะ" หรือ "หน้าที่" ให้บังเกิดความรุ้ ความเข้าใจ ความเข้าถึงและสามารถปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์อย่างสมบูรณ์เป็นระบบ
การดำเนินงาน มูลนิธิเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลคือ ประธาน ๑ ท่าน และกรรมการจำนวนหนึ่ง เป็นคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ มีวาระ ๒ ปี กำหนดนโยบาย พิจารณาสรรหาบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์มีวาระอยู่ในตำแหน่ง ๔ ปี รับผิดชอบ บริหารงานศูนย์
ที่ดินของมูลนิธิ มี ๓ ส่วน
ส่วนที่ ๑ เนื้อที่ ๒๖๘ ไร่ เป็นที่ตั้ง ศูนย์อำนวยการอาคารที่พัก สถานที่ฝึกอบรมเยาวชน
ส่วนที่ ๒ เนื้อที่ ๒๕๐ ไร่ เป็นที่ฝึกงานกสิกรรมประณีตอเนกประสงค์ โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ (พุทธเกษตรกรรม) ของการฝึกอบรมเยาวชนในปีที่ ๒
ส่วนที่ ๓ นายบุญยง ว่องวานิช มอบที่ดิน ๒๐๐ ไร่ (อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี) จัดสรรทำประโยชน์ให้กับศูนย์
โครงการฝึกอบรมเยาวชนที่น่าสนใจ โครงการหนึ่งของศุนย์ฯ คือ กสิกรรมประณีตอเนกประสงค์ (พุทธเกษตรกรรม) คือ การทำไร่นาสวนผสม โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ จะสร้างอุปนิสัยให้คนไทยขยันอย่างเฉลียวฉลาด พ้นจากความยากจนอยู่กับธรรมชาติ อย่างเป็นสุขด้วยธรรมสันโดษ ทำเพื่อกันอยู่บริโภคอย่างพอดีเหลือกินเหลือใช้ เก็บไว้ขายและจ่ายแจกเป็นทานโดยรู้จักใช้เวลา ทุกนาทีให้มีค่าใช้พื้นดินทุกตารางวาให้เกิดประโยชน์ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
มูลนิธิส่งเสริมแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายบุญยง ว่องวานิชเป็นผู้ให้ทุนเริ่มแรก ๑๐๐,๐๐๐ บาท นายสวัสดิ์ โอสานุเคราะห์ ได้ซื้อที่ดินบริจาคให้ ๑๐๐ ไร่ มูลค่า ๑ ล้านบาท เป็นจุดเริ่มต้น มีพระธรรมโกศาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันได้อบรมเยาวชนไทย ซึ่งผ่านหลักสูตร พุทธเกษตรกรรมไปแล้วหลายรุ่น ภายใต้การอำนวยการของ ดร.ปชา ลภานันท์ เลขาธิการศูนย์

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ