จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปดวงตราประจำจังหวัด
ที่ตั้ง
พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1893 เป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่นานถึง 417 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1) มีพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชย์สืบต่อเนื่องถึง 5 ราชวงศ์ ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เกิดขึ้นและสร้างขึ้นเป็นจำนวนมากและมีการทำศึก สงครามกับพม่าเป็นเนืองๆ เป็นสถานที่อนุรักษ์ให้เป็นมรดกของโลก ซึ่งมีประวัติทางด้านต่างๆ ที่ยาวนาน
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รวม 2,556.6 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวได้ดีเพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 76 กิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น 16 อำเภอ

อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัดสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ