ผลิตภัณฑ์โครงการฯ
หนังสือ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
หนังสือ
สารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ
หนังสือ
สารานุกรมไทยฯ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
หนังสือ
สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
หนังสือ
สารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้
หนังสือ
คำถาม-คำตอบ
CD-ROM
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
CD-ROM
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาส ๗๕ พรรษา
สถานที่จำหน่าย
Thai Junior Encyclopedia Project

"ขุมทรัพย์ทางปัญญา คือ สารานุกรมไทยฯ"

สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือ สามารถทำได้ โดยการโหลดเอกสาร ใบสั่งซื้อหนังสือ และ กรอกข้อความ พร้อมทั้ง
แนบใบโอน พร้อมที่อยู่ และจำนวนหนังสือที่สั่งซื้อ มายังโครงการฯ
ส่งแฟ็กซ์ เพื่อออกใบเสร็จและจัดส่งหนังสือต่อไป
ติดต่อโครงการฯ

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ "ธรรมิกราชาธิคุณ"
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในธรรมิกราชาที่ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

จึงได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ ที่ประมวลหลักธรรมซึ่งพระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี และพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

คนไทยทั้งมวลจึงควรภาคภูมิใจ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติบูชาถวายพระราชกุศลอย่างแท้จริง

ราคาเล่มละ ๑๖๐ บาท (ค่าส่งต่อเล่ม เล่มละ ๕๐ บาท)


หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก (กลับมาอีกครั้ง....ตามคำเรียกร้อง)
ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีทั้งหมด ๙ หมวด มีเรื่องย่อย ๖๐ เรื่อง คลิกเพื่อแสดงรายชื่อเรื่องในสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:
หมวดที่ ๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
หมวดที่ ๒ พระราชวงค์
หมวดที่ ๓ องค์กรและส่วนราชการ
หมวดที่ ๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
หมวดที่ ๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
หมวดที่ ๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
หมวดที่ ๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
หมวดที่ ๙ เบ็ตเตล็ด

ราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท (ค่าส่งต่อเล่ม เล่มละ ๕๐ บาท)

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑. ธรรมิกราชา
๒. พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กษัตริย์-เกษตร
๕. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
๖. พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
๗. อัครศิลปิน
๘. พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
๙. สังคมสมานฉันท์

ราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท (ค่าส่งต่อเล่ม เล่มละ ๕๐ บาท)


หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือที่บรรจุสรรพวิชาไว้ครบทุกแขนง สำหรับอ่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และอ้างอิงเรื่องต่างๆ ได้ โดยมีผู้เขียนที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เรื่องหนึ่งๆ แบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ระดับความรู้ สำหรับเด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ควรหาซื้อไว้ค้นคว้า และหาความรู้ด้วยตนเอง หรือสำหรับพี่แนะนำวิชาแก่น้อง

ราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท (เล่ม ๑-๑๒ ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) ค่าส่ง เล่มละ ๕๐ บาท
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้
หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม กำหนดออกปีละ ๓ เล่ม แต่ละเล่มจะบรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน ๓ เรื่อง เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านง่าย เล่มแรกออกวางจำหน่ายแล้ว ประกอบด้วยเรื่อง ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร

สำหรับเป็นของขวัญในทุกเทศกาล เพียงเล่มละ ๘๐ บาทเท่านั้น (ไม่รวมค่าจัดส่งเล่มละ ๓๕ บาท)

หนังสือคำถาม-คำตอบ
หนังสือคำถาม-คำตอบ โดยจัดทำจากสารานุกรมไทยฯ แบ่งเป็น (เล่ม ๑ - ๒๕)
 • เด็กเล็ก เล่ม ๒๑-๒๕ ราคาเล่มละ ๓๐ บาท (สำหรับเล่ม ๑-๒๐ ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) 
 • เด็กกลาง เล่ม ๑๖-๒๐, ๒๑-๒๕
  (๑ ชุด มีจำนวน ๒ เล่ม) ราคาเล่มละ ๓๕ บาท 
 • เด็กโต เล่ม ๖-๑๐, ๑๑-๑๕, ๑๖-๒๐,๒๑-๒๕ ราคาเล่มละ ๔๐ บาท
  รวม ๑ ชุด มี ๑๒ เล่ม ราคา ๓๘๐ บาท 
 • สำหรับหนังสือคำถาม-คำตอบ ตั้งแต่เล่ม ๒๖ เป็นต้นไป ภายในเล่ม ประกอบด้วย เด็กเล็ก, เด็กกลาง, เด็กโต ราคาเล่มละ ๔๐ บาท
ค่าส่งเล่มละ ๓๕ บาท
หนังสือถาม-ตอบ
ดัชนี สารานุกรมไทยฯ เล่ม ๑-๒๕ 
หนังสือดัชนี สารานุกรมไทยฯ ราคาเล่มละ ๕๐ บาท ค่าส่ง ๓๕ บาท
CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐(ขณะนี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว)
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ขอเชิญชวนทุกท่าน เป็นเจ้าของซีดีรอม สารานุกรมไทยฯ (บรรจุเนื้อหาในสารานุกรมไทยฯ ๓๑ เล่ม)

ขณะนี้วางจำหน่ายแล้ว ตามคำเรียกร้อง
 • บรรจุเนื้อหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๓๑ เล่ม ทุกเรื่องมี ๓ ระดับความรู้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
 • หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับกาญจนาภิเษก
CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาส ๗๕ พรรษา (ขณะนี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว)
CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา (บรรจุเนื้อหาในสารานุกรมไทยฯ ๒๕ เล่ม)
 • บรรจุเนื้อหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๒๕ เล่ม รวม ๒๕๘ เรื่อง ทุกเรื่องมี ๓ ระดับความรู้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
 • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ (จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับกาญจนาภิเษก) 
 • อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน ๔๑ เพลง (พร้อมเนื้อร้อง)

มีจำหน่ายที่
กรุงเทพฯ
 • โครงการสารานุกรมไทยฯ
 • ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • นานมีบุ๊คส์
 • แพร่พิทยา
 • ร้านนายอินทร์
 • สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน
 • ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 • B2S
 • บูรพาสาส์น
ต่างจังหวัด
 • สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, ดวงกมลเชียงใหม่, เชียงใหม่สมุดลานนา (เชียงใหม่)
 • เชียงรายศึกษาภัณฑ์, มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์, สวนหนังสือ (เชียงราย)
 • ดวงกมลลำปาง, ดวงใจบุ๊ค(ลำปาง)
 • ทาวเวอร์บุ๊คเซ็นเตอร์, ดวงใจบุ๊ค (แพร่)
 • ศูนย์หนังสือสิทธา, ช่อชัยพฤกษ์, พิษณุโลกบุ๊คส์ (พิษณุโลก)
 • ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น, ปริ๊นบุ๊คสโตร์ (ขอนแก่น)
 • ไมตรีจิตเซ็นเตอร์, แสงเจริญออฟฟิตเซ็นเตอร์ (ศรีสะเกษ)
 • รวมวิทยา, เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์, เอเปิ้ล (สุรินทร์)
 • สุดศิริ (จันทบุรี)
 • อักษรศีล, อุ่นใจพานิช (ราชบุรี)
 • ประนอม, ชลบุรี ว. พานิช, ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี(ชลบุรี)
 • ไทยเสรีบุ๊คส์, ศิริธนา (นครปฐม)
 • ทวีมิตร, จักรเพ็ชรบุ๊คเซ็นเตอร์, ครุมิตร (เพชรบุรี)
 • นิยมศึกษาภัณฑ์ (ลพบุรี)
 • เพลินอักษร, นายอินทร์สงขลา, เพื่อนนักเรียน (สงขลา)
 • สหไทยศึกษาภัณฑ์, ไอโซน (ชุมพร)
 • เจริญวิทย์, มิตรสาส์น(ตรัง)
 • นายอินทร์, เส้งโห, ทุ่งอักษร (ภูเก็ต)
 • ไทยวัฒนาพาณิช (สุราษฎร์ธานี)